Late Update

Hello everybody! It has been a while since I posted something, not just here on the blog, but in social media in general. There is a simple explanation for this online silence: I have been busy with other things than photography and creative stuff. It takes hard work to establish an own business and to position yourself as an expert in your niche market, but now – finally – it looks like all the effort will pay off.

So more precisely, I have been translating academic articles about copyright. I have also done some editorial work and written a summary of a decision of the Finnish Market Court, in the run-up to broader Nordic cooperation in online publishing in the IP field. Moreover, I have been trained to analyse court decisions about designs and models, in addition to copyright, for Darts-ip (a global licensed database of IP case-law and decisions).

Speaking of translation, starting this month, I am employed as a translator and not as a doctoral student at the University of Helsinki. The change is not that significant though, I will continue working from home mainly with flexible working hours, and I am certainly familiar with the job. My initial plan was to apply for research scholarships as my contract with the university would have ended at the end of 2019, but then there was an open position at the university, so I applied and got the job (and no, I was not the only applicant). So I still have the right to study for the doctoral degree – and I have to emphasise that it is not the same as the master’s degree, jeez, people are still asking me when I will finish law school although it has been five years now since I graduated. The doctoral degree is an optional academic degree, you do not need it in order to practise law. Anyway, I will finish the doctoral dissertation whenever I have time to, without financial pressure, which suits me better at this stage of the project. However, in the long term I hope to be able to make enough income from my own business (not a traditional law firm, I am not interested in practising law that way), but it would be wise to have some savings and good qualifications before venturing along that path.

What about vacation? Nope, no time for that, but it did not really matter because I was counting the days until I could bring home my cute kitten. Yes, I am now officially a crazy cat lady! Gosh, I felt like a child waiting for Christmas, most tedious weeks ever. Next, I need to find a Paul Varjak (George Peppard) and then we can have Breakfast at Tiffany’s. All joking aside, I have my hands full taking care of the kitten for the moment. I will introduce the furry little fellow in a later post, so stay tuned!

All in all, the dark clouds have dispersed and the sun of life is shining again.


Hej allihopa! Det var ett tag sedan jag skrev ett blogginlägg eller uppdaterade statusen på sociala medier. Förklaringen är enkel: Jag har varit upptagen med annat än fotografering och kreativt skapande. Det krävs hårt arbete för att etablera en egen affärsverksamhet och göra sig ett namn som expert i den egna nischen inom branschen, men nu – äntligen – ser det ut som att all möda kommer att bära frukt.

Närmare bestämt har jag översatt akademiska artiklar om upphovsrätt. Jag har också ägnat mig åt redaktionellt arbete och skrivit ett referat av ett avgörande från marknadsdomstolen som upptakt till ett bredare nordiskt samarbete för nätpublicering inom immaterialrätt. Vidare har jag gjort övningsuppgifter för att analysera också domstolsavgöranden om mönsterskydd förutom upphovsrätt för Darts-ip (en global licensbelagd databas över rättspraxis och beslut i immaterialrättsliga ärenden).

Apropå översättning, från och med denna månad är jag anställd som översättare vid Helsingfors universitet i stället för doktorand. Ingen större förändring dock, jag fortsätter att arbeta hemifrån mestadels och har flexibla arbetstider, och översättningsarbete är jag minsann van vid. Min ursprungliga plan var att ansöka om forskarstipendier i och med att mitt arbetsavtal med universitet skulle ha upphört vid årsskiftet, men sedan blev en översättartjänst ledig, så jag ansökte och fick den (och nej, jag var inte den enda som sökte tjänsten). Min studierätt för doktorsexamen är fortfarande i kraft (forskarstudier följer inte samma modell som grundstudier) – och jag måste bara påpeka att det inte är fråga om magisterexamen och graduskrivande, folk frågar fortsättningsvis om när jag blir färdig med juridikstudierna fastän jag fick min juristexamen för fem år sedan, suck. Doktorsgraden är den högsta akademiska examen, men man behöver inte doktorera för att arbeta som jurist, alla jurister är ju inte forskare. Hur som helst, jag strävar efter att skriva klart doktorsavhandlingen i min egen takt, utan den ekonomiska stressen, vilket passar mig bättre i det här skedet av projektet. På längre sikt hoppas jag få tillräckligt med inkomst från enbart den egna näringsverksamheten (men det är ingen traditionell juristbyrå som jag driver, så vänligen vänd er till någon annan om ni har ärvt någon gammal faster eller hamnat i slagsmål, jag är inte intresserad av den sortens juridik). Dock är det bra att ha ett sparkapital och goda meriter innan man tar steget från anställd till egenföretagare fullt ut, så det är vad jag samlar ihop nu.

Semester då? Ånej, ingen tid för sådant, men det kunde kvitta eftersom jag räknade dagarna tills jag kunde hämta min gulliga kattunge. Jajamän, nu har tanten skaffat katt! Jösses, väntan var lika olidlig som för ett barn som längtar till julafton. Nu behöver jag bara hitta en Paul Varjak (George Peppard) så blir det Breakfast at Tiffany’s för hela slanten (eller typ halva förmögenheten). Skämt åsido, det är fullt sjå att hålla reda på kattungen för tillfället. En presentation av den lurviga lilla filuren kommer i ett senare inlägg, så håll utkik!

Summa summarum, de mörka molnen har skingrats och livets sol skiner igen.

The Last Rays Of Summer Days

September is here so the autumn season has officially begun now, right? The weather may still be warm, but the sunlight is certainly not as bright and intense as it was a few weeks ago. It has a more golden glow now, which I personally prefer, especially when it comes to photography. Nevertheless, we had better get the most out of these sunny moments as the days are getting shorter and the dark season is inevitably approaching.

Autumn is often all about getting a fresh start, alternatively, getting back to routines. For my part, it is the last mentioned. However, I hope to get one or two new projects started and I have already made a few changes on this website; the About page has got a new look and perhaps I should give the front page a makeover as well. I thought an update was required now when I am about to become a real business woman with my own firm. Okay, that might be a slight overstatement, this establishment is rather for practical reasons than entrepreneurship. Basically, it is a way for me to make extra money from side hustle projects. Self-employment seems like the only option left as I clearly do not have the qualifications and skills that are required in today’s labour market and my research funding is running out soon…

Oh well, one worry at a time, otherwise the mental sky will become completely covered with dark clouds, I keep telling myself. As previously mentioned, it is time to get back to routines and thesis work. This week I have some art literature on Neo-Dada among other things to wade through. Now you might wonder what on earth that has to do with law. Well, if you are really eager to know, you can always read my thesis which I have to get more or less finished in about eight months (no pressure at all). It might seem like there is no hurry, but you know, time flies. Consequently, I have to get on with the smarty arty research stuff now.

Have a nice week!

 


September är här och därmed är höstsäsongen officiellt inledd, eller hur? Vädret må fortfarande vara varmt, men solljuset är verkligen inte så klart och intensivt som för några veckor sedan. Det har ett mer gyllene skimmer i sig, vilket jag personligen föredrar, speciellt när det gäller fotografering. Hur som helst gör vi bäst i att få ut det mesta av dessa solskensstunder, eftersom dagarna blir allt kortare och mörkare tider oundvikligen nalkas.

Hösten innebär ofta en nystart alternativt återgång till rutinerna. För min del gäller det sistnämnda. Dock hoppas jag på att kunna starta ett eller två nya projekt och jag har redan gjort ett par förändringar här på webbsajten; presentationssidan har fått ett nytt utseende och kanske borde jag även fräscha upp startsidan. Jag tyckte att en uppdatering behövdes nu när jag håller på att bli en riktig affärskvinna med egen firma. Okej, det var kanske en lätt överdrift, det är snarare praktiska orsaker än entreprenörskap som ligger bakom denna etablering. Det är helt enkelt ett sätt för mig att dryga ut kassan med extraknäck. Att anställa sig själv verkar vara det enda återstående alternativet då jag tydligen inte har de kvalifikationer och färdigheter som efterfrågas på dagens arbetsmarknad och finansieringen av min forskning tar slut snart…

Nåväl, ett bekymmer i taget annars blir sinnets himmel helt övertäckt av mörka orosmoln, intalar jag mig själv. Som tidigare nämnt är det dags att återgå till rutinerna och arbetet med doktorsavhandlingen. Denna vecka har jag konstlitteratur om bl.a. neo-dada att plöja igenom. Nu undrar ni kanske vad i hela friden det har med juridik att göra. Tja, om ni verkligen vill veta kan ni alltid läsa min avhandling som jag måste få mer eller mindre färdig inom cirka åtta månader (ingen press alls). Det verkar kanske inte vara någon brådska, men ni vet, tiden bara flyger iväg. Alltså måste jag fortsätta med min konst(iga)forskning nu.

Ha en bra vecka!

 

Home Sight In Summer Light

 

Brace yourselves, because this is going to be a long blog post, but here they are finally, the interior pictures as promised. Already at first sight, I could tell that this flat would be perfect for me and my interior taste. I really like the open construction plan and the large windows fronting the sea, which makes the flat seem much bigger than it is.

Var beredda på ett långt inlägg för här kommer de äntligen, interiörbilderna som utlovat. Redan vid första anblick visste jag att denna lägenhet vore perfekt för mig och min inredningssmak. Jag gillar verkligen den öppna planlösningen och de stora fönstren som vetter mot havet, vilket gör att lägenheten verkar större än den är.

I would describe my interior decorating style as a mix of shabby chic, romantic country design with a French twist and kitschy details. I like wooden furniture in white – modern design and plastic pieces of furniture do not enter my home! Regarding the colour scheme, I keep it neutral in white, black, grey and beige so that the general impression becomes harmonious, but I add one or two accent colours, depending on the season.

Jag skulle beskriva min inredningsstil som en blandning av shabby chic, lantlig romantisk med en fransk tvist och kitschiga detaljer. Jag gillar vita trämöbler – modern design och plastiga möbler kommer inte över tröskeln till mitt hem! Vad gäller färgschemat håller jag mig till neutrala toner i vitt, svart, grått och beige för ett harmoniskt helhetsintryck, men jag adderar en eller två accentfärger, beroende på säsong.

The ivy plants have gone crazy over the years, but I like it lush and green! In addition, ivy is a great houseplant, especially for people struggling with allergies and asthma, since ivy improves the indoor air quality.

Murgrönorna har blivit helt vildvuxna med åren men jag gillar frodig grönska! Dessutom är murgröna en optimal inomhusväxt, speciellt för personer med allergier och astma, eftersom murgröna bidrar till en bättre kvalitet på inomhusluften.

The same goes for my flamingo flower, it is huge! As you can see, I have not thrown out the TV yet, although I seldom use it nowadays, I usually end up watching series on my laptop or iPad instead. I had been thinking about getting a couch before I moved here, but luckily I did not. After all, I am not a couch-potato, haha. Moreover, I can easily turn the bed into a couch and move the TV, should it become necessary, because there are actually two TV sockets in this flat.

Samma sak med flamingoblomman, den har blivit enorm! Som ni ser har jag inte slängt ut tv:n än, fastän jag sällan använder den numera, det slutar alltid med att jag använder laptopen eller iPaden för att titta på serier. Jag hade funderat på att skaffa en soffa innan jag flyttade hit, men lyckligtvis gjorde jag aldrig slag i saken. Jag är ändå ingen soffpotatis, haha. Vidare kan jag enkelt göra sängen till en soffa och flytta tv:n vid behov, eftersom det faktiskt finns två tv-uttag i den här lägenheten.

I prioritise storage instead, which is crucial when one lives in a quite small apartment. Therefore, I absolutely love the built-in wardrobes and cupboards in the entryway and bedroom, now we are talking good Feng Shui! No clothes and shoes lying around, disturbing the harmony or the energy flow – et voilà – the home looks immediately neat and clean. I really cannot stand chaotic environments and messy rooms.

Jag prioriterar förvaringsplats istället, vilket är väsentligt när man bor i en ganska liten bostad. Därför älskar jag de platsbyggda garderoberna och skåpen i hallen och sovrummet, här snackar vi bra feng shui! Inga kläder eller skor som ligger framme och stör harmonin eller energiflödet – et voilà – hemmet ser genast snyggt och städat ut. Jag tål verkligen inte kaotiska miljöer och stökiga rum.

Cabinet styling. I DO have books, but not exposed as they do not match the rest of the interior. Yes, I am totally serious and you may call me superficial – but hey, it is me who lives here. Otherwise I am a nice person, hehe.

Skåppynt. Jag äger nog böcker minsann men jag har dem inte framme till beskådan då de inte matchar resten av inredningen. Jodå, jag är helt seriös och kalla mig ytlig om ni vill – men hej, det är jag som bor här. Annars är jag en trevlig person, hehe.

The entryway corner. The door to the right is the inner front door and the door to the left leads to…

Hallhörnan. Dörren till höger är den inre ytterdörren och dörren till vänster leder till…

…the bathroom or the ‘home spa’. Fresh, light and spacious! Not visible in this picture is a cabinet to the right and next to it there is room for a small washing machine, but the laundry corner is not completed yet (i.e. I need to get that washing machine first).

…badrummet eller mitt “hemmaspa”. Fräscht, ljust och gott om svängrum! På bilden syns inte skåpet som finns till höger samt tvättmaskinsutrymmet, men tvätthörnan är inte färdig ännu (dvs. jag måste skaffa den där tvättmaskinen först).

Bathroom details with a natural touch (although that orchid branch is artificial but decorative still).

Badrumsdetaljer med naturlig prägel (fast orkidékvisten är konstgjord, men lika dekorativ för det).

Wooden details add warmth to the cold sleek tile, which creates balance between the different elements.

Trädetaljer adderar värme till det kalla kaklet, vilket skapar balans mellan de olika elementen.

Another bathroom essential: an orchid plant.

En annan nödvändighet i badrummet: en orkidéväxt.

Some people have a bar trolley but I have a bath trolley instead (I have no use for the first mentioned since I do not drink alcohol). There is no way I would manage with teeny-tiny shower shelfs, not with my hoard of bottles of shower gel, scrub, soap etc. I do not use all of them at once, of course, but you know, variety is the spice of life (and no, I am not sponsored, I just happen to prefer certain French shower and bath products). However, I thought the trolley looked a bit plain and dull, thus it needed some styling and decorating.

Somliga har en drinkvagn men jag har en duschvagn istället (jag har ingen användning för det förstnämnda i och med att jag inte dricker alkohol). Det finns inte en chans att jag skulle klara mig med pyttesmå duschhyllor, inte med min arsenal av duschtvål. Jag använder förstås inte allt på en och samma gång, men ni vet, omväxling förnöjer (och nej, jag är inte sponsrad, jag råkar bara föredra vissa franska dusch- och badprodukter). Jag tyckte dock att vagnen såg aningen trist ut och behövde piffas upp, så där satt jag som Ernst Kirchsteiger och knåpade med hampasnöre.

For the complete luxury spa experience, there is also a small sauna. Perfect for my hair treatment sessions, and perhaps I should take up bikram yoga as well, haha.

För den kompletta lyxiga spaupplevelsen finns det en liten bastu också. Perfekt när jag gör hårinpackningar, och kanske borde jag även börja utöva bikram yoga, haha.

Now we are back in the entryway. As you can see, I have placed my desk fronting the balcony. I know you should not sit with your back against doorways according to Feng Shui experts, but come on, it would be a shame to not take advantage of the sea view for contemplation when taking micro pauses during periods of continuous computer use.

Nu är i tillbaka i hallen. Som ni ser har jag placerat skrivbordet borta vid fönstret mot balkongen. Jag vet att man enligt feng shui-experter inte ska sitta med ryggen mot dörröppningar, men kom igen, det vore ju en skam att inte utnyttja havsutsikten för kontemplation under mikropauser när man suttit och stirrat på datorskärmen en längre stund.

The beautiful wooden barrel that I excavated from my parents’ garage fits in perfectly. I would like to have a matching sailor’s chest. Perhaps I should take a second look in that pile of rubbish in the garage…

Den vackra trätunnan som jag grävde fram ur föräldrarnas garage passar in perfekt. Jag skulle vilja ha en matchande sjömanskista. Månne jag borde ta ytterligare en titt i högen med skräp i garaget…

The kitchen in grey shades…

Köket i gråa toner…

…with details in black and white…

…med detaljer i svart och vitt…

…and a smidgen of trendy marble pattern.

…och en gnutta trendigt marmormönster.

I like this construction of a hole in the wall.

Jag gillar den här konstruktionen med ett hål i väggen.

My cosy bedroom.

Mitt mysiga sovrum.

The sliding door goes along well with the open construction plan and prevents the feeling of claustrophobia.

Skjutdörren passar bra in i den öppna planlösningen och gör att rummet inte känns klaustrofobiskt.

Finally, I have a whole wall of built-in wardrobes in the bedroom! It is almost as good as a walk-in closet that I am dreaming of having one sweet day. It is so much easier to plan my outfits when everything is organised and I can hang up pieces of clothes while I am rummaging around in search for matching shoes and accessories. However, I must admit that my style (outfits, hair, makeup) was appalling until I was about twenty-five years old – luckily something has improved over the years!

Äntligen har jag en hel vägg med platsbyggda garderober i sovrummet! Det är nästan lika bra som att ha en walk-in closet, vilket jag drömmer om att ha en vacker dag. Det är så mycket enklare att planera mina outfits när allt är organiserat och jag kan hänga upp plagg medan jag rotar runt i jakt på matchande skor och accessoarer. Dock måste jag erkänna att min stil (klädkombinationer, hår, sminkning) var helt förfärlig ända till tjugofemårsåldern – tur att någonting har blivit bättre med åren!

I love waking up and falling asleep to…

Jag älskar att vakna upp och somna till…

…a view like this.

…en utsikt i stil med denna.

Last but not least: the balcony. I love that it is square-shaped, so much cosier and easier to decorate! The curtains can easily be pulled apart and together as they are hung up with just wires and hooks. The neighbours have sun-blinds and regular sunshades, but I prefer transparent curtains with glittering threads for a snug look. This is a very sunny place, but luckily mostly late in the afternoon and evening, which suits me perfectly since I am an evening person.

Sist men inte minst: balkongen. Jag gillar att den är kvadratformad, så mycket mysigare och lättare att dekorera! Gardinerna kan lätt dras ifrån och ihop eftersom de är upphängda på bara vajrar och krokar. Grannarna har persienner och vanliga solskydd, men jag föredrar genomskinliga gardiner med glittertrådar för en mer ombonad känsla. Detta är en väldigt solig plats, men lyckligtvis mestadels sen eftermiddag och kvällstid, vilket passar mig perfekt då jag är en kvällsmänniska.

Yup, I kind of have a thing for cute little kitschy stuff. While most of the neighbours keep it simple with a table, two chairs and one or two pots of flowers, I go all in with the knick-knacks (but I draw the line at dreadful garden gnomes). Not to mention fairy lights and lanterns (with battery-powered candles) when the darkness returns after summer. Well, each to their own!

Jodå, jag har dille på små söta kitschiga prylar. De flesta grannarna tycks köra en enkel stil med ett bord, två stolar och en eller två blomkrukor, medan jag däremot fyller hela balkongen med krimskrams (men gränsen går vid hiskeliga trädgårdstomtar). För att inte tala om ljusslingor och lyktor (med batteridrivna ljus) när mörkret återvänder efter sommaren. Nåja, var och en med sitt!

Ah, I love the golden sunset light!

Åh, vad jag älskar solnedgångens gyllene ljus!

In the daytime when the sun is brightly shining, a small and easily removable parasol provides shade.

Dagtid när solen gassar ger ett litet och lättflyttat parasoll skugga.

Ferry o’clock and all is well!

Skepp ohoj vad skoj!


That was all I had to show you this time. I hope that it was not too exhausting to scroll through this post. Speaking of strains, it is Monday and people are returning from their summer vacation, so I guess it is time to turn on work mode now. I am not exactly talking about getting a fresh start in autumn, but I hope that I will find that flow again.

So long folks!

 

Det var allt jag hade att visa er för den här gången. Jag hoppas att det inte var alltför mödosamt att scrolla igenom detta inlägg. Apropå prövningar, det är måndag och folk börjar återvända från sommarsemestern, så jag antar att det är dags att ta itu med arbetet på riktigt nu. Jag syftar inte direkt på en nystart till hösten, men jag hoppas att jag får uppleva känslan av att ha flyt igen.

Ha det bra gott folk!

 

Sweet Treat In The Summer Heat

Hi there! I hope you have had a pleasant summer so far, without heatstroke and other summer ailments. I am certainly not complaining, although I am fully aware of the fact that not everyone is enjoying this extreme weather, which has the downside of drought, wildfires, as well as tough working and living conditions. A desk fan is not of much help in those difficult situations but for my part, it is the best purchase I have made this summer, even though I had to make a detour to the small town Nykarleby on my way to Jakobstad in order to find a fan as they were all sold-out in Vaasa. So, with the kitchen window wide-open (which is possible now since I do not suffer from pollen allergy the whole season, only in early summer) and the fan on full whack, blowing fresh sea air into my flat, I have managed to beat the heat really well.

Up north in Jakobstad, it was time to celebrate Mum’s birthday. The home-made birthday cake was a luxury version of ‘Silvia cake’ or ‘Silviakaka’ as we say in Swedish; sponge cake bottom and vanilla-flavoured butter glaze topped with lots of coconut and white chocolate flakes, just as Mum likes it. In addition, I decorated the cake with (eatable) lemon balm leaves and, given the season, strawberries. These Finnish strawberries were quite small, so it was a bit tricky to make a decorative rose, but the combination of flavours was a big success!

This Monday I have some writing to do while the thunder is rumbling far away outside. I think most people are welcoming one or two showers of rain after weeks of heat-wave. However, I cross my fingers for nice sunny weather in August as well.

So long folks!

 


Hej på er! Jag hoppas att ni har haft en härlig sommar hittills utan värmeslag och andra sommarkrämpor. Jag klagar minsann inte, även om jag är fullt medveten om att alla inte njuter av detta extremväder vars baksida består av torka, skogsbränder samt utmanande arbets- och levnadsförhållanden. En bordsfläkt är inte till mycket hjälp i sådana svåra situationer, men för min del är det garanterat sommarens bästa inköp, fastän jag var tvungen att ta en avstickare till Nykarleby när jag var på väg mot Jeppis, eftersom alla fläktar var slutsålda i “storstan” Vasa. Så med köksfönstret vidöppet (vilket jag kan ha nu eftersom jag inte besväras av pollenallergin hela sommarsäsongen, bara under försommaren) och fläkten på full effekt för att blåsa in frisk havsluft i lägenheten, har jag haft det riktigt svalt och skönt under värmeböljan. 

Uppe i norr i Jakobstad vankades det f(r)estligheter då mamma fyllde år. Födelsedagskakan var en lyxvariant av Silviakaka (eller solkaka som den också kallas, inte att förväxla med andra bakverk med snarlika namn); sockerkaksbotten täckt av smörkräm med vaniljsmak, toppad med en hel drös kokosflingor och riven vitchoklad, precis som mamma vill ha det. Därtill garnerade jag kakan med (ätbara) blad av citronmeliss och jordgubbar förstås, man måste ju passa på när det är högsäsong. Dessa inhemska jordgubbar var dock ganska små, så det var lite krångligt att göra en dekorativ ros, men kombinationen av smaker gjorde däremot stor succé!

Denna måndag har jag skrivjobb att ta itu med medan åskan mullrar i fjärran utomhus. Jag antar att de flesta uppskattar en eller två regnskurar efter flera veckors värmebölja. Fast jag håller ändå tummarna för att det soliga sommarvädret håller i sig även i augusti. 

Ha det bra gott folk!

 

Hello Yellow

Hello yellow rapeseed fields, flourishing nature and sunny summer days! It is the heyday of summer (in Finland) and vacation mode is on, as you can see. Well, at least until I have finished reading the newest Inspector Lynley novel by Elizabeth George (I love this novel series!), which will be around next week since I am a keen book reader. After that I have to get on with the most tedious part of scholarly writing: methodology. I really hate that stuff, I just want to cut to the chase and write the damn thesis as I wish. Unfortunately, that is not how things work in academia, one has to follow certain guidelines, make references and stay within the framework in order to meet the requirements of scholarly writing and good research practice. I love writing but the formalities suck the joy out of it.

However, the sun is shining and I have a home-office with a wonderful view. Speaking of home-office, I will show you some interior pictures later, I promise. But now I am going to log off, catch my breath after my moving and interior decorating project, and simply enjoy the summer for a little while.

Have a great summer week!

 


Hej gula rapsfält, blomstrande natur och soliga sommardagar! Sommaren är på topp och semestersäsongen är här, som ni ser. Nåja, semestern varar åtminstone tills jag har läst ut den senaste Lynley-romanen av Elizabeth George – jag älskar den här kriminalromanserien (har läst hela, detta är den tjugonde boken) och den ska helst läsas på originalspråket för att göra karaktärerna och dialogerna rättvisa plus att jag läser ogärna översättningar om originalspråket är engelska (eller finska), jag stör mig bara på sådana p.g.a. “jobbskada” (för att inte tala om undertexter, tack och lov att man kan stänga av eller ändra språk på sådana i dagens streamingtjänster). Därefter, dvs. nästa vecka eftersom jag är en riktig bokslukare, måste jag fortsätta med det mest dötrista i vetenskapligt skrivande: metodologi. Fy fasiken alltså vad jag avskyr sådant teoretiskt trams, jag vill bara komma till saken och skriva den där förbaskade avhandlingen på mitt sätt. Tyvärr fungerar det inte så i den akademiska världen, man måste följa vissa riktlinjer, göra hänvisningar och hålla sig inom ramarna för att uppfylla kraven på vetenskapligt skrivande och god forskningssed. Jag älskar att skriva men all formalia tar död på glädjen.

Nåväl, solen skiner och jag har ett hemmakontor med en underbar utsikt. Apropå hemmakontor, jag kommer att visa er interiörbilder senare, jag lovar. Men nu ska jag logga ut, hämta andan efter mitt flytt- och inredningsprojekt och helt enkelt njuta av sommaren ett litet tag.

Ha en skön sommarvecka!