Bring It On, Spring

Yup, I can tell that I have had enough of this winter now, because oh boy it is good to feel the warmth of the sun again and to watch the snow melt away in pouring rivulets. The rigours of life, the burden resting on my shoulders, feels lighter to carry when the heavy coat of gloominess is cast off, and the troubles of the mind back down when the light returns with hope for better days. Spring is a wonderful season and I am totally ready to release my inner spirit and allow it to flourish. Change does not happen overnight, of course, but I sense that the wind is blowing in the right direction.


Jodå, jag kan säga att jag har fått nog av vintern nu, för du milde vad det är skönt att känna värmen från solen igen och se snön smälta bort i strömmande vattenflöden. Livets vedermödor som vilar som ett ok på mina axlar känns lättare att bära när dysterhetens tyngande rock kastas av och bekymren drar sig tillbaka när ljuset återvänder med hopp om bättre dagar. Våren är en härlig årstid och jag är fullkomligt redo att frigöra mitt innersta väsen och låta det frodas. Förändring sker inte över en natt förstås, men jag känner på mig att vinden blåser åt rätt håll.

 

Sail Along The Frail Trail

What lovely spring weather we are having! Slushy snow and melting ice. Oh well, it is that time of the year again, when the prankish weather makes April fools of us all. Nope, these picures are not taken in November, although one might think so judging from the colourless scenes, they are from last Friday when I was on my way to work early in the morning since I had exam administration to take care of. However, I was fascinated by the misty sea in combination with the dull landscape, so I just had to dig out my camera in order to seize the moment, literally. The marina is not going to be this deserted and sedate for very much longer, but for me, this is heaven in haven.

However, it is time to dispel the fog now and clear my mind in order to get some work done on this Monday, no matter how dull life seems to be. After all, routines are needed to support the delicate feeling of inspiration.

Have a great week!

 


Vilket härligt vårväder vi har! Snöslask och smältande is. Nåväl, det är den tiden på året igen, när vädret är det största aprilskämtet. Nix, dessa bilder är inte tagna i november, även om man kunde tro det av de färglösa vyerna att döma, de är från i fredags när jag var ute tidigt på väg till jobbet för att sköta tentamensadministration. Dock blev jag fascinerad av diset ute till havs i kombination med det dystra landskapet, så jag var bara tvungen att gräva fram kameran för att bokstavligen fånga ögonblicket. Småbåtshamnen kommer inte att vara såhär öde och stilla mycket länge till, men för mig är detta lugn himmelskt.

Nu är det dock dags att skingra tankedimman för att få något vettigt jobb utfört denna måndag, oavsett hur trist livet ter sig. Rutiner behövs trots allt som stöd för den sköra inspirationen.

Trevlig vecka!

 

The Last Rays Of Winter Days

March marched away and spring is just around the corner. Well, at least if you check the calendar, but the spring weather is usually just as ambivalent as I am at present. Nevertheless, the returning light will hopefully wake me up from this slumber or zombie mood. Although I prefer the winter season when it comes to photography, I am more productive in (academic) writing and other professional fields in the spring/summer half of the year. The explanation for this is the long bright evenings since I am definitely an evening person or a night owl; I simply love the calm and the silence of the late hours when nobody is expecting an immediate response and there is no noise interrupting the creative process. So spring, please hurry up, I welcome you with open arms!


Mars marscherade förbi och våren väntar runt hörnet. Nåja, åtminstone om man tittar i kalendern, men vad vårvädret beträffar är det oftast lika ambivalent som jag är för tillfället. Dock kommer det återvändande ljuset förhoppningsvis att väcka mig ur denna slummer eller zombiestämning. Även om jag föredrar vintern när det gäller fotografering är jag mer produktiv i fråga om (akademiskt) skrivande och andra yrkesrelaterade områden under vår- och sommarhalvåret. Förklaringen till detta är de långa, ljusa kvällarna eftersom jag definitivt är en kvällsmänniska eller nattuggla; jag älskar helt enkelt lugnet och tystnaden under de sena timmarna när ingen förväntar sig ett svar omgående och inget oväsen stör den kreativa processen. Så snälla våren skynda dig hit, jag välkomnar dig med öppen famn!

 

Sun Glow On Ice Floe

Hello there! It is Thursday and here is a throwback to a biting cold winter day a few weeks ago. Blue sky with some sea mist at the horizon, golden sunshine and glistening white snow – perfect weather conditions for photography! 

I know I have said it before, but it is all about capturing the magic light and finding a good angle – and I do not mind standing with snow up to my knees or lying in an uncomfortable position on the rocks (or maybe it was an ice floe) as long as I get that picture I have pictured myself; but then again I am dressed like I was going on a polar expedition, in other words, not the most fashionable outfit perhaps. Oh well, Fäboda is not exactly the glaciers of Greenland, the volcanic landscape of Iceland or the Norwegian archipelago of Svalbard, places I would like to visit, but for the time being I am stuck here. However, this sight is not so bad either, right?


Hallå där! Denna torsdag tänkte jag bjuda på en tillbakablick på en smällkall vinterdag för några veckor sedan. Blå himmel med lite havsdis längre ut vid horisonten, gyllene solsken och gnistrande vit snö – perfekta väderförhållanden för fotografering! 

Jag vet att jag har sagt det förut, men det handlar om att fånga det magiska ljuset och att hitta en bra vinkel – om det så innebär att jag står med snö upp till knäna eller ligger i en obekväm ställning på klipporna (eller månne det var ett isflak), bara jag får knäppt den där bilden jag ser för mitt (inre) öga. Därför är jag också klädd som om jag skulle fara iväg på en polarexpedition, m.a.o. inte så värst fashionabelt kanske. Nåväl, nu kan Fäboda inte direkt liknas vid de grönländska glaciärerna, det isländska vulkanlandskapet eller den norska ögruppen Svalbard, ställen dit jag drömmer om att resa, men i nuläget är jag fast(frusen) här. Dock är denna vy inte fy skam heller, eller hur?

 

Slow Flow Beneath The Snow

Hi there, long time no update! January got off to a slow start, but then the work load suddenly increased. So, what have I been up to? Well, I have edited texts for the upcoming issue of a law journal, as well as scheduled the content for the next three or so issues (I am a big fan of plans, you see), and in addition, I got an ’extra extra’ job in the form of translating guidelines on reference writing in legal publications, theses and academic texts (nowadays I only do translation work that I get properly paid for). 

Moreover, I have made arrangements for research gatherings in Vaasa and solved an ’emergency situation’ at work by recruiting new exam supervisors. I had little hope when I sent out my home-made advertisement, but then I received so many applications that I needed to conduct interviews et cetera. Perhaps I should start a headhunting business? Haha no, I think it was just good luck.

Besides work, I have had some private things to take care of; hence, neither time nor energy left for creative stuff. However, I have not given up photography and blog writing (yet); in fact, my website/blog has a page on Facebook now (it is still under construction, though). I am not intending to totally commercialise the blog with adlinks in every other sentence and collaborations in every third post (no offense, but that is really not my thing or the kind of ‘influencing’ and marketing I have in mind); I just thought it would be good to have a few channels ready if I some day in the future will be able to make some sort of business out of my hobby. Oh well, only time will tell. 

All in all, this month has been quite arduous since I have been trying to keep everything in check, including myself and my own mess. Still, I kind of like being busy, and I survived, obviously. Now when all the extraordinary stuff has been taken care of, I hope that things will run more smoothly in February so that I can get back on track with hardcore work.

So long folks!

 


Hallå där, det var ett tag sedan senaste uppdatering! Januari fick en trög början men sedan ökade arbetsmängden plötsligt. Vad har jag sysslat med då? Jo, jag har redigerat texter till en juridisk tidskrift och schemalagt innehållet för de tre kommande numren typ (planeringsnörd som jag är), plus att jag lyckades norpa åt mig ett “extraknäck till extraknäcket” i form av att översätta riktlinjer för referensskrivning i juridiska publikationer, avhandlingar och akademiska texter (numera utför jag endast översättningsarbeten som jag får betalt för specifikt, någon ordning får det lov att vara).

Vidare har jag ordnat forskarträffar i Vasa samt löst en “nödsituation” på jobbet genom att rekrytera nya övervakare till tentamina och diverse förhör. Jag hade inte mycket till hopp när jag skickade ut min hopknåpade annons, men sedan kom det in så många ansökningar att jag var tvungen att hålla intervjuer osv. Kanske jag borde starta en rekryteringsfirma? Haha nä, jag hade nog bara tur tror jag.

Förutom jobb har jag haft en del privata angelägenheter att ta hand om, följaktligen fanns det varken tid eller ork över för kreativa sysslor. Dock har jag inte slutat blogga och fotografera (än), faktum är att jag nu har skapat en egen sida för webbsidan/bloggen på Facebook (den är fortfarande under uppbyggnad dock) där jag härefter kommer att publicera inläggen i stället för på min personliga tidslinje och på så sätt potentiellt öka synligheten (och de som inte är intresserade av att läsa slipper “bloggspam” i sina nyhetsflöden). Jag har inte för avsikt att totalkommersialisera bloggen med annonslänkar i varannan mening och samarbeten i vart tredje inlägg (inget illa menat, men det är inte riktigt min grej eller den typ av exponering och marknadsföring som jag riktar in mig på); jag tänkte bara att det kunde vara bra att ha några publikationskanaler färdiga om jag en vacker dag i framtiden har möjlighet att göra business av min hobby. Nåväl, det får tiden utvisa.

Allt som allt har den här månaden varit ganska slitsam i och med att jag har försökt hålla allt i schack, inklusive mig själv och min egen röra. Fast på sätt och vis gillar jag att ha fullt upp, och jag klarade pärsen, uppenbarligen. Nu när allt extraordinärt har blivit fixat hoppas jag att saker och ting kommer att flyta på bättre i februari, så jag kan komma tillbaka på banan igen med det huvudsakliga arbetet.

Ha det bra gott folk!