Home Sight In Summer Light

 

Brace yourselves, because this is going to be a long blog post, but here they are finally, the interior pictures as promised. Already at first sight, I could tell that this flat would be perfect for me and my interior taste. I really like the open construction plan and the large windows fronting the sea, which makes the flat seem much bigger than it is.

Var beredda på ett långt inlägg för här kommer de äntligen, interiörbilderna som utlovat. Redan vid första anblick visste jag att denna lägenhet vore perfekt för mig och min inredningssmak. Jag gillar verkligen den öppna planlösningen och de stora fönstren som vetter mot havet, vilket gör att lägenheten verkar större än den är.

I would describe my interior decorating style as a mix of shabby chic, romantic country design with a French twist and kitschy details. I like wooden furniture in white – modern design and plastic pieces of furniture do not enter my home! Regarding the colour scheme, I keep it neutral in white, black, grey and beige so that the general impression becomes harmonious, but I add one or two accent colours, depending on the season.

Jag skulle beskriva min inredningsstil som en blandning av shabby chic, lantlig romantisk med en fransk tvist och kitschiga detaljer. Jag gillar vita trämöbler – modern design och plastiga möbler kommer inte över tröskeln till mitt hem! Vad gäller färgschemat håller jag mig till neutrala toner i vitt, svart, grått och beige för ett harmoniskt helhetsintryck, men jag adderar en eller två accentfärger, beroende på säsong.

The ivy plants have gone crazy over the years, but I like it lush and green! In addition, ivy is a great houseplant, especially for people struggling with allergies and asthma, since ivy improves the indoor air quality.

Murgrönorna har blivit helt vildvuxna med åren men jag gillar frodig grönska! Dessutom är murgröna en optimal inomhusväxt, speciellt för personer med allergier och astma, eftersom murgröna bidrar till en bättre kvalitet på inomhusluften.

The same goes for my flamingo flower, it is huge! As you can see, I have not thrown out the TV yet, although I seldom use it nowadays, I usually end up watching series on my laptop or iPad instead. I had been thinking about getting a couch before I moved here, but luckily I did not. After all, I am not a couch-potato, haha. Moreover, I can easily turn the bed into a couch and move the TV, should it become necessary, because there are actually two TV sockets in this flat.

Samma sak med flamingoblomman, den har blivit enorm! Som ni ser har jag inte slängt ut tv:n än, fastän jag sällan använder den numera, det slutar alltid med att jag använder laptopen eller iPaden för att titta på serier. Jag hade funderat på att skaffa en soffa innan jag flyttade hit, men lyckligtvis gjorde jag aldrig slag i saken. Jag är ändå ingen soffpotatis, haha. Vidare kan jag enkelt göra sängen till en soffa och flytta tv:n vid behov, eftersom det faktiskt finns två tv-uttag i den här lägenheten.

I prioritise storage instead, which is crucial when one lives in a quite small apartment. Therefore, I absolutely love the built-in wardrobes and cupboards in the entryway and bedroom, now we are talking good Feng Shui! No clothes and shoes lying around, disturbing the harmony or the energy flow – et voilà – the home looks immediately neat and clean. I really cannot stand chaotic environments and messy rooms.

Jag prioriterar förvaringsplats istället, vilket är väsentligt när man bor i en ganska liten bostad. Därför älskar jag de platsbyggda garderoberna och skåpen i hallen och sovrummet, här snackar vi bra feng shui! Inga kläder eller skor som ligger framme och stör harmonin eller energiflödet – et voilà – hemmet ser genast snyggt och städat ut. Jag tål verkligen inte kaotiska miljöer och stökiga rum.

Cabinet styling. I DO have books, but not exposed as they do not match the rest of the interior. Yes, I am totally serious and you may call me superficial – but hey, it is me who lives here. Otherwise I am a nice person, hehe.

Skåppynt. Jag äger nog böcker minsann men jag har dem inte framme till beskådan då de inte matchar resten av inredningen. Jodå, jag är helt seriös och kalla mig ytlig om ni vill – men hej, det är jag som bor här. Annars är jag en trevlig person, hehe.

The entryway corner. The door to the right is the inner front door and the door to the left leads to…

Hallhörnan. Dörren till höger är den inre ytterdörren och dörren till vänster leder till…

…the bathroom or the ‘home spa’. Fresh, light and spacious! Not visible in this picture is a cabinet to the right and next to it there is room for a small washing machine, but the laundry corner is not completed yet (i.e. I need to get that washing machine first).

…badrummet eller mitt “hemmaspa”. Fräscht, ljust och gott om svängrum! På bilden syns inte skåpet som finns till höger samt tvättmaskinsutrymmet, men tvätthörnan är inte färdig ännu (dvs. jag måste skaffa den där tvättmaskinen först).

Bathroom details with a natural touch (although that orchid branch is artificial but decorative still).

Badrumsdetaljer med naturlig prägel (fast orkidékvisten är konstgjord, men lika dekorativ för det).

Wooden details add warmth to the cold sleek tile, which creates balance between the different elements.

Trädetaljer adderar värme till det kalla kaklet, vilket skapar balans mellan de olika elementen.

Another bathroom essential: an orchid plant.

En annan nödvändighet i badrummet: en orkidéväxt.

Some people have a bar trolley but I have a bath trolley instead (I have no use for the first mentioned since I do not drink alcohol). There is no way I would manage with teeny-tiny shower shelfs, not with my hoard of bottles of shower gel, scrub, soap etc. I do not use all of them at once, of course, but you know, variety is the spice of life (and no, I am not sponsored, I just happen to prefer certain French shower and bath products). However, I thought the trolley looked a bit plain and dull, thus it needed some styling and decorating.

Somliga har en drinkvagn men jag har en duschvagn istället (jag har ingen användning för det förstnämnda i och med att jag inte dricker alkohol). Det finns inte en chans att jag skulle klara mig med pyttesmå duschhyllor, inte med min arsenal av duschtvål. Jag använder förstås inte allt på en och samma gång, men ni vet, omväxling förnöjer (och nej, jag är inte sponsrad, jag råkar bara föredra vissa franska dusch- och badprodukter). Jag tyckte dock att vagnen såg aningen trist ut och behövde piffas upp, så där satt jag som Ernst Kirchsteiger och knåpade med hampasnöre.

For the complete luxury spa experience, there is also a small sauna. Perfect for my hair treatment sessions, and perhaps I should take up bikram yoga as well, haha.

För den kompletta lyxiga spaupplevelsen finns det en liten bastu också. Perfekt när jag gör hårinpackningar, och kanske borde jag även börja utöva bikram yoga, haha.

Now we are back in the entryway. As you can see, I have placed my desk fronting the balcony. I know you should not sit with your back against doorways according to Feng Shui experts, but come on, it would be a shame to not take advantage of the sea view for contemplation when taking micro pauses during periods of continuous computer use.

Nu är i tillbaka i hallen. Som ni ser har jag placerat skrivbordet borta vid fönstret mot balkongen. Jag vet att man enligt feng shui-experter inte ska sitta med ryggen mot dörröppningar, men kom igen, det vore ju en skam att inte utnyttja havsutsikten för kontemplation under mikropauser när man suttit och stirrat på datorskärmen en längre stund.

The beautiful wooden barrel that I excavated from my parents’ garage fits in perfectly. I would like to have a matching sailor’s chest. Perhaps I should take a second look in that pile of rubbish in the garage…

Den vackra trätunnan som jag grävde fram ur föräldrarnas garage passar in perfekt. Jag skulle vilja ha en matchande sjömanskista. Månne jag borde ta ytterligare en titt i högen med skräp i garaget…

The kitchen in grey shades…

Köket i gråa toner…

…with details in black and white…

…med detaljer i svart och vitt…

…and a smidgen of trendy marble pattern.

…och en gnutta trendigt marmormönster.

I like this construction of a hole in the wall.

Jag gillar den här konstruktionen med ett hål i väggen.

My cosy bedroom.

Mitt mysiga sovrum.

The sliding door goes along well with the open construction plan and prevents the feeling of claustrophobia.

Skjutdörren passar bra in i den öppna planlösningen och gör att rummet inte känns klaustrofobiskt.

Finally, I have a whole wall of built-in wardrobes in the bedroom! It is almost as good as a walk-in closet that I am dreaming of having one sweet day. It is so much easier to plan my outfits when everything is organised and I can hang up pieces of clothes while I am rummaging around in search for matching shoes and accessories. However, I must admit that my style (outfits, hair, makeup) was appalling until I was about twenty-five years old – luckily something has improved over the years!

Äntligen har jag en hel vägg med platsbyggda garderober i sovrummet! Det är nästan lika bra som att ha en walk-in closet, vilket jag drömmer om att ha en vacker dag. Det är så mycket enklare att planera mina outfits när allt är organiserat och jag kan hänga upp plagg medan jag rotar runt i jakt på matchande skor och accessoarer. Dock måste jag erkänna att min stil (klädkombinationer, hår, sminkning) var helt förfärlig ända till tjugofemårsåldern – tur att någonting har blivit bättre med åren!

I love waking up and falling asleep to…

Jag älskar att vakna upp och somna till…

…a view like this.

…en utsikt i stil med denna.

Last but not least: the balcony. I love that it is square-shaped, so much cosier and easier to decorate! The curtains can easily be pulled apart and together as they are hung up with just wires and hooks. The neighbours have sun-blinds and regular sunshades, but I prefer transparent curtains with glittering threads for a snug look. This is a very sunny place, but luckily mostly late in the afternoon and evening, which suits me perfectly since I am an evening person.

Sist men inte minst: balkongen. Jag gillar att den är kvadratformad, så mycket mysigare och lättare att dekorera! Gardinerna kan lätt dras ifrån och ihop eftersom de är upphängda på bara vajrar och krokar. Grannarna har persienner och vanliga solskydd, men jag föredrar genomskinliga gardiner med glittertrådar för en mer ombonad känsla. Detta är en väldigt solig plats, men lyckligtvis mestadels sen eftermiddag och kvällstid, vilket passar mig perfekt då jag är en kvällsmänniska.

Yup, I kind of have a thing for cute little kitschy stuff. While most of the neighbours keep it simple with a table, two chairs and one or two pots of flowers, I go all in with the knick-knacks (but I draw the line at dreadful garden gnomes). Not to mention fairy lights and lanterns (with battery-powered candles) when the darkness returns after summer. Well, each to their own!

Jodå, jag har dille på små söta kitschiga prylar. De flesta grannarna tycks köra en enkel stil med ett bord, två stolar och en eller två blomkrukor, medan jag däremot fyller hela balkongen med krimskrams (men gränsen går vid hiskeliga trädgårdstomtar). För att inte tala om ljusslingor och lyktor (med batteridrivna ljus) när mörkret återvänder efter sommaren. Nåja, var och en med sitt!

Ah, I love the golden sunset light!

Åh, vad jag älskar solnedgångens gyllene ljus!

In the daytime when the sun is brightly shining, a small and easily removable parasol provides shade.

Dagtid när solen gassar ger ett litet och lättflyttat parasoll skugga.

Ferry o’clock and all is well!

Skepp ohoj vad skoj!


That was all I had to show you this time. I hope that it was not too exhausting to scroll through this post. Speaking of strains, it is Monday and people are returning from their summer vacation, so I guess it is time to turn on work mode now. I am not exactly talking about getting a fresh start in autumn, but I hope that I will find that flow again.

So long folks!

 

Det var allt jag hade att visa er för den här gången. Jag hoppas att det inte var alltför mödosamt att scrolla igenom detta inlägg. Apropå prövningar, det är måndag och folk börjar återvända från sommarsemestern, så jag antar att det är dags att ta itu med arbetet på riktigt nu. Jag syftar inte direkt på en nystart till hösten, men jag hoppas att jag får uppleva känslan av att ha flyt igen.

Ha det bra gott folk!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.