Rhapsody Of Parody

Hello everybody! It is a new day and a new week and I am as good as done with my wardrobe project (interior pictures are coming up eventually). However, I have not been sorting just clothes and accessories lately. You see, I have finally figured out how to present the case law material that I have been studying for my doctoral thesis. Now that took some serious thinking because, as in all good writings, there has to be a main thread that runs all through the story, including the account of facts as well as the analysis of these. Luckily for me, the federal U.S. courts have exclusive jurisdiction regarding patent and copyright cases so I did not have to dig into the individual states’ archives (as you may know, the U.S. court system is not a uniform entity). How utterly boring that sounds some of you might think, but I can tell you that it is quite the opposite. These copyright cases were about very interesting topics like the use of the leading character in children’s books for social criticism, Barbie dolls in not very child-friendly contexts (some people claim that Barbie is not suitable at all for children, but that is another question), music videos, the South Park TV-series (no, the question was NOT about who ‘killed Kenny’, haha), Disney film clips online, Harry Potter guides and dictionaries (I have never been a fan of Harry Potter, though), photographies in magazines and photographies used for artistic purposes, and all sorts of parodies…

Hej allesammans! Det är en ny dag och en ny vecka och jag är så gott som färdig med mitt garderobsprojekt (inredningsbilder kommer så småningom). Jag har dock inte sorterat endast kläder och accessoarer på sistone, utan jag har även kommit på hur jag ska presentera rättspraxismaterialet som jag har studerat för min doktorsavhandling. Det fordrade en hel del tankeverksamhet minsann, för som med alla skriftliga alster måste det finnas en röd tråd genom hela texten inklusive redogörelsen för fakta samt analysen av dessa. Tur för mig att de federala domstolarna i USA har exklusiv behörighet att handlägga patent- och upphovsrättsmål, alltså behövde jag inte gräva i enskilda delstatliga domstolars arkiv (som ni kanske vet är USA:s domstolssystem ingen enhetlig helhet). Det låter urtråkigt kanske någon av er tycker, men jag kan upplysa er om att det är raka motsatsen. Dessa upphovsrättsmål handlade om mycket intressanta teman såsom användning av en huvudkaraktär i barnböcker i samhällskritiskt syfte, Barbiedockor i allt annat än barnvänliga sammanhang (vissa anser att Barbie inte alls är lämplig för barn men det är en annan diskussion), musikvideor, tv-serien South Park (nej, frågan gällde INTE vem som “dödade Kenny”, haha), Disneyfilmklipp på webben, guider och ordlistor till “Harry Potter” (jag har visserligen aldrig gillat Harry Potter-serien), fotografier i tidskrifter och användning av fotografier i konstnärliga syften, samt alla sorters parodier…

https://youtu.be/WNyFnRC7NjM

…for example of the book ‘Gone With The Wind’ by Margaret Mitchell upon which this film is based. I kind of have a thing for the (sickly-)sweet classics, you know.

…exempelvis på boken “Borta med vinden” av Margaret Mitchell på vilken denna film baserar sig. Jag har nämligen något av en faiblesse för svassiga klassiker.

The most important precedent in modern times was about a parody of the song ‘Oh, Pretty Woman’ by Roy Orbison. You may recognise the original song from the film with (almost) the same title. However, I am not researching and writing about parody specifically, but parody as a genre is part of the overall discussion. Someone might wonder why on Earth I am chattering about American legal stuff when I am a lawyer dealing with Finnish law, but you see, that is the beauty of research-based profession; as a researcher you are (compared to e.g. a judge) free to broaden your perspectives beyond the national legislation as long as you can justify your theories. In sum, I think I have found some fair(ly) use(ful) stuff here for my thesis, better still stuff that is right up my all(e)y (okay, enough with the puns now)!

Det viktigaste prejudikatet i modern tid handlade om en parodi på låten “Oh, Pretty Woman” av Roy Orbison. Ni känner kanske igen originallåten från filmen med (nästan) samma titel. Dock forskar och skriver jag inte om specifikt parodier, men parodi som genre ingår i den övergripande diskussionen. Någon kanske undrar varför jag i hela friden tjattrar om amerikanskt rättsstoff när jag som jurist behandlar finsk rätt, men ni förstår, det är det fina med forskaryrket; som forskare är man (jämfört med t.ex. en domare) fri att vidga vyerna bortom den nationella lagstiftningen så länge man kan motivera sina teorier. Kort sagt tror jag att jag har hittat något synnerligen användbart stoff till min avhandling här, än bättre sådant stoff som passar mig perfekt!


That was a short (well, at least from a researcher’s point of view) update on my current ‘legal affairs’. Now back to work!

Have a great week!

 

Det var en kort (nåja, i alla fall ur en forskares synvinkel) uppdatering om vad jag sysslar med rätt och slätt (i dubbel bemärkelse). Nu åter till arbetet!

Ha en bra vecka!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.