Sail & Prevail

Hi everyone! I am going to make it brief: I have decided to cut back on my blog writing in its present form, i.e. the overall twaddle. As I indicated in a previous post, I will eventually dedicate the blog posts to more professional subjects and leave the personal expression for the Gallery. Anyway, I have nothing exciting to report for the time being and to be honest, I totally lack inspiration. Oh well, it is time to sail on in these sometimes treacherous waters, hoping – or desperately praying – for fair winds on the way to my (unknown) destination.

Have a nice summer!

 


Hej allihopa! Jag ska fatta mig kort: Jag har beslutat att skära ner på bloggandet i dess nuvarande form, dvs. det allmänna dravlet. Som jag indikerade i ett tidigare inlägg har jag för avsikt att ägna blogginläggen åt mer professionella ämnen i sinom tid och låta det personliga uttrycket förmedlas genom Galleriet. I vilket fall som helst har jag för närvarande inget spännande att rapportera och ärligt talat saknar jag helt inspiration. Nåja, dags att segla vidare i dessa stundtals förrädiska vatten, i hopp – eller i desperat vädjan – om förliga vindar på vägen till min (okända) destination.

Trevlig sommar!

 

Update Of Late

Hello everybody! It has been a while since I last updated the blog. So where to begin? Well, the obvious first: The ice on the sea has finally melted, the mute swans have arrived in Vaasa in the wake of their kind (i.e. the whooper swans that came a few weeks ago) and the sunny days last week were a foretaste of summer (let us ignore the fact that it was snowing yesterday).

Now to the central issue: What have I been up to lately? That, my dear readers, is a question that you will find the answer to if you have a little look around on this website of mine. Yes, I have finally filled the Gallery with content! That was about time indeed, but since I had over 2,000 photos on just one memory card from the last six months only plus a whole bunch of older stuff elsewhere, you do not need good maths skills to understand that this project required some serious thinking, picking and editing. Eventually, I came down with 100 photos that were good enough to be on display. The content is, of course, a dynamic entity; I am going to update the gallery whenever I feel to and have time to do it. So please enjoy and hopefully the overall quality will improve over time!

Moreover, I have also updated the front page (it is still under construction, though). You may have noticed that the front page and the blog page are two separate features here on the site, which is a deliberate choice. My intention, or rather wish, for this website is that it will have a professional as well as a personal dimension in the future. Regarding the professional, I would like it to be something like this and this, i.e. a commentary on interesting legal affairs, focusing on copyright law in relation to art, photography, trademarks and other types of IPR protection, and the use of copyrighted material (and trademarks) in social media in particular. There are, of course, old-school academic journals for that sort of writings, but I believe that open access is the key, especially since I wish to write not only for people in the academic field, but also for others (‘ordinary people’) interested in the topics. Explained in the right words depending on the reader, legal stuff can actually be quite intriguing – trust me, although I am a lawyer. When it comes to the personal dimension, well, only time will tell, but one thing is for sure and that is my wish to improve my photographic skills and develop my artistry (if one may call it art).

Enough about the future now, because in the present, I have ‘real’ work to do; hence I need to end this excessive expounding. When I am not doing research on this kind of interesting stuff for my doctoral thesis, I will be writing on a piece about ‘Bilingual Legal Education in Finland’ (or actually trilingual since I will be writing in English) – do not even ask how I got myself involved in this, but at least I earn an extra income. In addition, I have three Master’s theses waiting for a second review (luckily, I am not the supervisor, just the secondary examiner), so I had better get started.

Have a nice week!

 


Hallå allihopa! Det var ett tag sedan jag senast uppdaterade bloggen. Så var ska jag börja? Tja, det uppenbara först: Isen har slutligen smultit helt ute till havs, knölsvanarna har anlänt till Vasa i kölvattnet av sina artfränder (dvs. sångsvanarna som kom för ett par veckor sedan) och de soliga dagarna förra veckan gav en försmak av sommaren (vi kan ignorera att det snöade i går).

Nu till kärnfrågan: Vad har jag sysslat med på sistone? Den frågan finner ni svaret på om ni k(l)i(c)kar runt här på sajten. Jajamän, jag har äntligen fått tummen ur och fyllt galleriet med foton! Det var minsann på tiden, men faktum var att jag på endast ett minneskort hade över 2000 foton från enbart det senaste halvåret plus en hel hög med gammalt stoff lagrat på andra ställen, så ni kan säkert räkna ut att det var ett sjuhelsikes projekt att fundera, välja ut och (ny)redigera. Småningom fick jag ihop 100 foton som var tillräckligt bra för att visas upp. Innehållet är förstås en dynamisk enhet; jag kommer att uppdatera galleriet när jag känner för det och har tid över. Så varsågoda och beskåda, förhoppningsvis kommer den helhetsmässiga kvaliteten att förbättras med tiden!

Vidare har jag även uppdaterat förstasidan (som visserligen är under uppbyggnad). Ni har kanske märkt att förstasidan och bloggsidan utgör två separata delar på den här webbsidan, vilket är ett medvetet val. Min avsikt eller snarare önskan är att webbsidan kommer att ha både en professionell och en personlig dimension i framtiden. Vad gäller den professionella biten skulle jag vilja åstadkomma något i stil med detta och detta, dvs. en redogörelse för och kommentar till aktuella intressanta juridiska ärenden, med fokus på upphovsrätt i relation till konst, fotografi, varumärken och andra immaterialrättsliga skyddsformer samt användning av upphovsrättsskyddat material (och varumärken) i sociala medier i synnerhet. Givetvis finns det traditionella akademiska tidskrifter för den sortens skriverier, men jag upplever att dessa tidskrifter är ett alltför begränsat forum, så jag vill hellre satsa på bred tillgänglighet i syfte att nå ut till flera, speciellt med tanke på att jag önskar skriva för inte enbart akademiker, utan också för andra (“vanligt folk”) med intresse för sakfrågorna. Förklarat (och förenklat) i rätta ordalag anpassat efter den tilltänkta läsaren kan juridik faktiskt vara riktigt spännande – tro mig, även om jag råkar vara jurist. Vad sedan beträffar den personliga dimensionen så får tiden utvisa hur denna del tar sig uttryck, men ett är säkert och det är min önskan om att kunna förbättra mina fotografiska färdigheter samt utveckla min konstnärliga ådra (om man nu kan kalla det konst).

Nog om framtidsplanerna för här och nu har jag “riktigt” arbete att ta itu med, så jag måste sätta punkt för denna spaltmeterlånga utläggning. När jag inte forskar i den här sortens intressant stoff för min doktorsavhandling kommer jag att vara i färd med att skriva om “Bilingual Legal Education in Finland” (eller det blir snarare trespråkigt eftersom jag ska skriva texten på engelska) – fråga inte ens hur jag blev involverad i detta, men åtminstone ger det mig en extra inkomst. Därtill har jag tre magisteravhandlingar som ligger och väntar på andrahandsgranskning (lyckligtvis är jag inte handledare/huvudgranskare, utan bara sekundärgranskare), så det är bäst att jag sätter igång.

Ha en bra vecka!

 

Spring On The Wing

So March went and April came with its whim in trim. At least regarding the weather; first there is a heavy snowfall that melts the very next day when the sun is brightly shining and it is warmer than in Midsummer (well, almost). Nevertheless, only a true April fool would be surprised, because after all, this is how spring begins every year in Finland. Notably the whooper swans that arrived last weekend in Vaasa seemed to be convinced that spring is on the wing, although it was one of those throwback winter days.

Otherwise, it is business as usual in the form of research and text + layout editing of an academic journal. Less photography and other creative activities, though, I simply have not had the inspiration to it lately. This is as good as it gets for now, I guess. However, I am not about to complain, things could be (and have been) worse indeed. Time flies before you know it, so you had better spread your wings and catch up, which is exactly what I intend to do.

So long folks!

 


Så var mars förbi och april kom med all sin nyckfullhet. Åtminstone vad vädret beträffar; först vräker snöslasket ner för att sedan nästa dag smälta i vårsolens sken och det är varmare än på midsommar (nåja, nästan). Fast endast en riktigt dum aprilsill hade blivit förvånad, det är ju trots allt såhär våren inleds varje år i Finland. Särskilt sångsvanarna som anlände till Vasa förra veckoslutet verkade vara övertygade om att våren är i antågande, fastän vintern fortfarande gjorde sig påmind.

I övrigt är vardagen sig lik med forskning varvat med redigering av text + layout för en akademisk tidskrift. Vad gäller fotografering och andra kreativa sysslor har det varit mindre av den sorten, jag har helt enkelt inte haft inspiration därtill på sistone. Läget är så bra det kan bli för tillfället antar jag. Dock ska jag inte klaga, för saker och ting kunde vara (och har varit) betydligt värre. Tiden flyger iväg innan man vet ordet av, så det gäller att få luft under vingarna och hinna ifatt, vilket är precis vad jag tänker göra.

Ha det så bra!

 

Don’t Neglect, Just Reflect

Hi hey Flashback (or perhaps I should say ‘Splashback’ with regard to the rain outside) Friday! These are probably (and hopefully) the last wintry pictures from this season. I really do like winter with dancing snow, glistening rime, crispy air and pastel coloured frosty landscapes in dusky light, but I could do just fine without this slushy weather that we have today (and most of the time for that matter). Indeed, this winter has been dark and difficult in more than one sense, but in the end when I eventually get perspective on things, I might have learned something important about myself and life in general. Anyway, at this point, I am more than ready to welcome spring with open arms.

Have a nice weekend!

 


Hej hallå fredag! Här ovan blänker (eller borde jag kanske säga stänker med syfte på regnet utomhus) de troligtvis (och förhoppningsvis) sista vinterbilderna för denna säsong. Nu gillar jag faktiskt vintern med singlande snö, glittrande rimfrost, krispig luft och pastellfärgade frostiga landskap i dunkelt sken, men det här evinnerliga slaskvädret som råder utomhus för stunden skulle jag bra gärna slippa. Denna vinter har verkligen varit mörk och mödosam i flera bemärkelser, men i slutändan när jag har fått perspektiv på saker och ting kan jag ha lärt mig något viktigt om mig själv och livet i allmänhet. Hur som helst är jag nu mer än redo att välkomna våren med öppen famn.

Trevligt veckoslut!

 

There Sat A Cat

I went for a walk on a gloomy day in order to take my mind off things for a while. When I trotted around I suddenly spotted something at the edge of my visual field. There sat a cat, black as coal with golden topaz eyes, gazing back at me. Luckily, I am not superstitious, although I take it as a sign. I choose to believe that my very much beloved cat, who is no longer with us, sent me his love from the other side. That is a comforting thought now that there is no furry little fellow to keep me company at home. Perhaps in the next life…Oh well, time to get back to and on with the present one.


Jag tog en promenad en dyster dag för att få tankarna att kretsa i andra banor. När jag traskade omkring upptäckte jag plötsligt något i utkanten av synfältet. Där satt en katt, kolsvart med gyllene topaser till ögon som blickade tillbaka på mig. Lyckligtvis är jag inte vidskeplig, fast jag ser det som ett tecken. Jag väljer att tro att min älskade katt, som inte längre är i livet, sände en hälsning från andra sidan. Det är en tröstande tanke nu när jag inte har någon lurvig liten filur som sällskap hemma. Kanske i nästa liv…Nåja, dags att återgå till och streta vidare i livet här och nu.