Set Of Autumn Palettes

As the first snow is falling this season, I give you some pictures of autumn at its finest. Cloudy sky and golden sunshine, bright colours and dark shadows, as well as a true apple of the eye in the form of home-baked apple buns. My aunt gave us a bag of apples, she thought I could make use of them since I do not have any apple trees of my own (or a garden for that matter), and she was right to all foodies’ delight.

These last few weeks have been quite intense as I have been teaching, which is indeed time and energy consuming work (well, it depends on how much effort you put in, of course). I have also edited texts for a law journal, which I have not done in a while due to a special issue that I was not involved in. Nonetheless, I am back in business now and for real this time since I have been upgraded to the position as first assistant editor, which means that I also do the planning of future issues as well as deal with current matters. It is not the glossy magazine of my dreams, but one has to start somewhere and at least I get paid for it. In addition, I think I am getting really good at it (the editing part, when it comes to the teaching part, well, it is simply not my cup of tea). All in all, I am still standing after these somewhat strenuous weeks…


Nu när den första snön faller för säsongen passar jag på att visa er några bilder av hösten när den varit som vackrast. Gråmulen himmel och gyllene solsken, starka färger och mörka skuggor, samt en fröjd för både öga och gom i form av hembakta äppelknyten. Min faster gav oss en påse med äpplen för hon anade att jag kunde få användning för dem i och med att jag själv inte äger några äppelträd (eller en trädgård för den delen) och hon gissade rätt till alla läckergommars glädje.

De senaste veckorna har varit intensiva då jag har undervisat, vilket minsann är tids- och energikrävande arbete (det beror förstås på hur mycket omsorg man lägger ner på undervisningen). Jag har även redigerat texter till en juridisk tidskrift, det var ett tag sedan sist eftersom det kom ett specialnummer här emellan som jag inte var involverad i. Nu är jag dock tillbaka på redaktionen och det med besked eftersom jag har blivit uppgraderad till första redaktionssekreterare, så numera sköter jag även planeringen av kommande nummer samt löpande ärenden. Det är inte den eleganta tidskrift som jag drömt om, men man måste börja någonstans och åtminstone får jag betalt för arbetet. Därtill tror jag att jag börjar bli riktigt duktig på det (redigeringen alltså, vad gäller undervisningen kan jag helt enkelt konstatera att det nog inte alls är min grej). Summa summarum står jag ännu upprätt efter dessa aningen mödosamma veckor…

…but unfortunately, the same cannot be said about my beloved grandmother. She had a bad fall the other week and was taken to hospital where she had surgery. The surgery was successful, considering that Granny is 90 years old, so hopefully the physical rehabilitation will be successful as well. I have, of course, paid Granny a few visits at the hospital because she has always been an important person in my life. We are quite alike in the character, although at my age, Granny had been married for several years, she had two children, and sadly she became a widow before she turned 30. But those were other times, other manners I keep telling myself…

I used to have high ambitions and many dreams, but now I am not so sure I have any at all, and I do not know where exactly I got lost along the way or if I am heading in the right direction. Oh well, the existential questions will have to wait (and perhaps I will never find the answers), because in the present, I have work to do while I still have a job.

Take care!

 


…men olyckligtvis kan detsamma inte sägas om min kära farmor. Hon råkade ut för en otäck fallolycka härom veckan och blev förd till sjukhus (eller rättare sagt fram och tillbaka mellan Jakobstad och Vasa) där hon sedan opererades. Operationen gick bra med tanke på att farmor är 90 år gammal, så förhoppningsvis kommer rehabiliteringen också att lyckas. Det har givetvis blivit ett par besök på sjukhuset, eftersom farmor alltid har varit en viktig person i mitt liv. Vi är ganska lika till karaktären, fastän farmor när hon var i min ålder hade varit gift i flera år, fått två barn och tragiskt nog blev änka innan hon fyllde 30. Fast det var andra tider andra seder intalar jag mig…

Jag hade höga ambitioner och många drömmar en gång i tiden men nu är jag inte så säker på att jag har några alls, och jag vet inte exakt var längs vägen jag gick vilse eller om jag går i rätt riktning. Nåväl, de existentiella frågorna får lov att vänta (och kanske finner jag aldrig svaren) för i nuet har jag arbete att ta itu med medan jag fortfarande har ett jobb.

Sköt om er!

 

The Berrier The Merrier

It is funny how something as simple as berry picking can make you feel satisfied and rich. Feelings that seem to have become more rare nowadays when abundance is overflowing its banks. Still, it appears to me that the abundance is merely flowing on the surface like an illusion. Deep down underneath, however, there is still scarcity, for example, of time, love, self-esteem, personal values and incentives; and this scarcity prevents us from being able to enjoy the richness of life, including the abundance mostly of unnecessities, to its fullest. 

Although all holes cannot be filled as easily as a bucket is filled with berries after a few hours in woods and fields, I have truly learned to appreciate the season of autumn and the simple joy of berry picking, no matter rain or sunshine. It certainly gives a good flavour to the everyday life, and I am not only speaking about the lingonberry cake that is one of my baking specialities. This cake may look modest on the outside but on the inside there is a richness of flavours coming from the combination of different spices and ruby red lingonberries (I also call it a foretaste of Christmas)! 


Det är lustigt hur något så simpelt som bärplockning kan få en att känna sig nöjd och rik. Känslor som verkar ha blivit mer ovanliga numera när överflödet svämmar över alla bräddar. Ändå upplever jag det som att överflödet endast flödar på ytan likt en illusion. Nere på djupet råder det däremot fortsatt brist på t.ex. tid, kärlek, självkänsla, personliga värden och incitament; och det är denna brist som hindrar oss från att till fullo kunna njuta av livets rikedom, inklusive överflödet av mestadels onödigheter.

Även om alla hål inte kan fyllas lika lätt som ett ämbar blir fyllt av bär efter några timmar ute i skog och mark har jag verkligen lärt mig att uppskatta hösten som årstid samt det enkla nöjet i bärplockning, oavsett regn eller solsken. Det ger sannerligen en god eftersmak i vardagen – och då syftar jag inte enbart på lingonkakan som är en av mina specialiteter i ämnet kakbak. Denna kaka må se anspråkslös ut utanpå, men inuti är den rik på smaker som uppkommer av kombinationen av olika kryddor och rubinröda lingon (jag kallar det även en försmak av julen)!

 

Rhapsody Of Parody

Hello everybody! It is a new day and a new week and I am as good as done with my wardrobe project (interior pictures are coming up eventually). However, I have not been sorting just clothes and accessories lately. You see, I have finally figured out how to present the case law material that I have been studying for my doctoral thesis. Now that took some serious thinking because, as in all good writings, there has to be a main thread that runs all through the story, including the account of facts as well as the analysis of these. Luckily for me, the federal U.S. courts have exclusive jurisdiction regarding patent and copyright cases so I did not have to dig into the individual states’ archives (as you may know, the U.S. court system is not a uniform entity). How utterly boring that sounds some of you might think, but I can tell you that it is quite the opposite. These copyright cases were about very interesting topics like the use of the leading character in children’s books for social criticism, Barbie dolls in not very child-friendly contexts (some people claim that Barbie is not suitable at all for children, but that is another question), music videos, the South Park TV-series (no, the question was NOT about who ‘killed Kenny’, haha), Disney film clips online, Harry Potter guides and dictionaries (I have never been a fan of Harry Potter, though), photographies in magazines and photographies used for artistic purposes, and all sorts of parodies…

Hej allesammans! Det är en ny dag och en ny vecka och jag är så gott som färdig med mitt garderobsprojekt (inredningsbilder kommer så småningom). Jag har dock inte sorterat endast kläder och accessoarer på sistone, utan jag har även kommit på hur jag ska presentera rättspraxismaterialet som jag har studerat för min doktorsavhandling. Det fordrade en hel del tankeverksamhet minsann, för som med alla skriftliga alster måste det finnas en röd tråd genom hela texten inklusive redogörelsen för fakta samt analysen av dessa. Tur för mig att de federala domstolarna i USA har exklusiv behörighet att handlägga patent- och upphovsrättsmål, alltså behövde jag inte gräva i enskilda delstatliga domstolars arkiv (som ni kanske vet är USA:s domstolssystem ingen enhetlig helhet). Det låter urtråkigt kanske någon av er tycker, men jag kan upplysa er om att det är raka motsatsen. Dessa upphovsrättsmål handlade om mycket intressanta teman såsom användning av en huvudkaraktär i barnböcker i samhällskritiskt syfte, Barbiedockor i allt annat än barnvänliga sammanhang (vissa anser att Barbie inte alls är lämplig för barn men det är en annan diskussion), musikvideor, tv-serien South Park (nej, frågan gällde INTE vem som “dödade Kenny”, haha), Disneyfilmklipp på webben, guider och ordlistor till “Harry Potter” (jag har visserligen aldrig gillat Harry Potter-serien), fotografier i tidskrifter och användning av fotografier i konstnärliga syften, samt alla sorters parodier…

…for example of the book ‘Gone With The Wind’ by Margaret Mitchell upon which this film is based. I kind of have a thing for the (sickly-)sweet classics, you know.

…exempelvis på boken “Borta med vinden” av Margaret Mitchell på vilken denna film baserar sig. Jag har nämligen något av en faiblesse för svassiga klassiker.

The most important precedent in modern times was about a parody of the song ‘Oh, Pretty Woman’ by Roy Orbison. You may recognise the original song from the film with (almost) the same title. However, I am not researching and writing about parody specifically, but parody as a genre is part of the overall discussion. Someone might wonder why on Earth I am chattering about American legal stuff when I am a lawyer dealing with Finnish law, but you see, that is the beauty of research-based profession; as a researcher you are (compared to e.g. a judge) free to broaden your perspectives beyond the national legislation as long as you can justify your theories. In sum, I think I have found some fair(ly) use(ful) stuff here for my thesis, better still stuff that is right up my all(e)y (okay, enough with the puns now)!

Det viktigaste prejudikatet i modern tid handlade om en parodi på låten “Oh, Pretty Woman” av Roy Orbison. Ni känner kanske igen originallåten från filmen med (nästan) samma titel. Dock forskar och skriver jag inte om specifikt parodier, men parodi som genre ingår i den övergripande diskussionen. Någon kanske undrar varför jag i hela friden tjattrar om amerikanskt rättsstoff när jag som jurist behandlar finsk rätt, men ni förstår, det är det fina med forskaryrket; som forskare är man (jämfört med t.ex. en domare) fri att vidga vyerna bortom den nationella lagstiftningen så länge man kan motivera sina teorier. Kort sagt tror jag att jag har hittat något synnerligen användbart stoff till min avhandling här, än bättre sådant stoff som passar mig perfekt!


That was a short (well, at least from a researcher’s point of view) update on my current ‘legal affairs’. Now back to work!

Have a great week!

 

Det var en kort (nåja, i alla fall ur en forskares synvinkel) uppdatering om vad jag sysslar med rätt och slätt (i dubbel bemärkelse). Nu åter till arbetet!

Ha en bra vecka!

 

‘The Screw Crew’

Hi everyone! I am now officially back in business as the new academic and study year at the Faculty of Law of the University of Helsinki started yesterday. Not that it really matters for my part since I have flexible working hours and I am fully occupied with research and other fun (as in meaningful) things nowadays (i.e. no overwhelming administrative burden on my shoulders this year). However, this week’s schedule is going to look somewhat different, so from dress(ed) to impress…

Hej allihopa! Jag är nu officiellt tillbaka på jobbet i och med att det nya akademiska läsåret/studieåret inleddes vid Helsingfors universitets juridiska fakultet i går. I och för sig har det inte så stor betydelse för min del eftersom jag har flexibla arbetstider och är fullt sysselsatt med forskning och andra trevliga (i betydelsen meningsfulla) sysslor numera (dvs. ingen överväldigande administrativ börda på mina axlar detta läsår). Dock kommer agendan för denna vecka att se lite annorlunda ut, så från elegans…

…to looking like a mess – and that goes for both me and my flat because there are clothes, shoes and accessories everywhere until my recently bought wardrobe is assembled. Soon I will be able to say goodbye to the vagabond lifestyle of having most of my garments stuffed in suitcases. Now that was about time, but you see, being picky and not have an unlimited budget to spend on furniture is not an easy equation to solve.

I do know my limitations, though, at least regarding two-metre long and very heavy furniture parts, thus Dad does the actual assembling and I do the thinking (i.e. study the manual, find the right gadgets and instruct Dad on the work). That is how we usually do things in my family since organising is my middle name (and the last time when Dad got a ‘splendid idea’, it resulted in a pair of hinges wrongly reversed; consequently, to leave the thinking to him would be a true touch-and-go situation, haha). As a matter of fact, we are getting quite skilled at this furniture assembly stuff; we have already assembled a bookcase/vitrine for the living room/home office in my flat.

…till dekadans – och det gäller både tösabit och bostad för just nu ligger det kläder, skor och accessoarer överallt tills mitt nyköpta klädskåp är hopmonterat. Snart kan jag säga adjö till vagabondlivsstilen med att ha de flesta klädesplagg jag äger nerstuvade i kappsäckar. Det var minsann på tiden, men ni förstår, att vara kräsen och inte ha en obegränsad budget att spendera på möblemang är inte en lätt ekvation att lösa.

Jag är dock medveten om mina begränsningar, åtminstone när det gäller två meter långa och mycket tunga möbeldelar, så farsan får sköta den egentliga monteringen medan jag sköter det intellektuella (dvs. studera manualen, hitta rätt mojänger och instruera pappa i arbetet). Det är så arbetsfördelningen ser ut för det mesta i min familj eftersom organisation är min specialitet (och sist farsgubben fick en snilleblixt slutade det med ett par felaktigt spegelvända gångjärn; följaktligen vore det synnerligen riskabelt att överlåta tankearbetet åt honom, haha). Faktum är att vi börjar bli riktigt skickliga på det här med möbelmontering för vi har rätt nyligen monterat ihop ett bok-/vitrinskåp till vardagsrummet/hemmakontoret i min bostad.

The result will hopefully look like this: a bright white (of course) wardrobe with a mirror (you cannot have too many of those if you ask me) and solid handles – no sliding doors, I hate that sort of devilry because I always manage to ruin my manicure.

Resultatet kommer förhoppningsvis att se ut såhär: ett kritvitt (förstås) klädskåp med en spegel (man kan inte ha för många sådana om ni frågar mig) samt rejäla handtag – inga skjutdörrar, jag avskyr sådant djävulskap för jag lyckas alltid förstöra manikyren.


Oh well, enough of this twaddle, I think I will simply show you the result in a later post dedicated to autumn home décor. Speaking about assembling, before I finish this post I should mention that I have updated the front page as well as the Gallery. Regarding the front page, I thought it needed to be more mobile device reader-friendly, and so I made it look simple yet characteristic of me. The design of the website is an on-going process of course, but it will do for now.

So long folks!

 

Nåväl, nu räcker det med dravlet, jag tror det är lika bra att jag visar er resultatet i ett senare inlägg ägnat åt höstinredning. Apropå montering, innan jag avslutar detta inlägg ska jag dock nämna att jag har uppdaterat ingångssidan samt Galleriet. I fråga om ingångssidan tyckte jag att den behövde bli mer läsarvänlig för mobila enheter, alltså gjorde jag den enkel men ändå karaktäristisk för mig. Webbsidans design är givetvis en fortgående process, men det får duga tillsvidare.

Ha det bra gott folk!

 

Breed & Succeed

Hello everybody! I thought I should keep you updated on the swan propagation in Vaasa. All joking aside, this pretty family happened to swim by the other day and I dug out my camera by rote. However, I have realised that when it comes to photography, I definitely prefer the winter season. I cannot quite put my finger on it but there is something about the soft light, the glow of the snow and the crystalline ice that I find very enchanting and amazingly photogenic.

As the summer is slowly drifting into autumn, I have done some serious cleaning up on my social media sites. Mostly old rubbish that does not represent who I am anymore, not that I have undergone a drastic personality change or published something disgraceful, but you know, there are things that simply do not meet my current standards. Other times other manners.

So now I am totally ready for a fresh start and a new academic year that will hopefully bring forth both qualitative and quantitative writing because science is what I breed, not human offspring (and frankly speaking, I prefer kittens to babies). At least for the time being. I know, one should never say never, but right now I would be perfectly fine with a furry little fellow and my doctoral thesis in hand. Well, I had better get started then!

So long folks!

 


Hej på er! Jag tänkte att jag skulle hålla er underrättade om svanpopulationens förökning i Vasa. Skämt åsido, den här fina familjen råkade simma förbi härom dagen och av gammal vana grävde jag fram kameran. Dock har jag insett att i fråga om fotografering föredrar jag definitivt vintersäsongen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det men det är någonting med det dämpade ljuset, den skimrande snön och de glittrande iskristallerna som jag finner oerhört förtjusande och fantastiskt fotogeniskt.

Nu när sommaren sakta börjar övergå i höst har jag rensat och sorterat rejält på mina sociala mediasidor. Mestadels bara gammalt skräp såsom länkar till min gamla nerlagda blogg och annat nonsens som inte representerar den jag är längre. Inte för att jag har genomgått en drastisk personlighetsförändring eller publicerat skandalöst och kränkande innehåll, men ni vet, vissa saker håller helt enkelt inte min nuvarande standard. Andra tider andra seder.

Därmed är jag nu fullkomligt redo för en nystart och ett nytt akademiskt läsår som förhoppningsvis kommer att medföra både kvalitativt och kvantitativt författarskap. Vetenskapliga alster utgör min avkomma, inte barn (och uppriktigt sagt föredrar jag kattungar framför bebisar). Åtminstone i nuläget. Jag vet, man ska aldrig säga aldrig, men för tillfället skulle jag ha det prima med en lurvig liten filur som sällskap och min doktorsavhandling under kontroll. Nåja, bäst att sätta igång då!

Ha det bra gott folk!