Gray Winter Day At The Bay

Oh, is it not wonderful how tiny crystals of ice can turn the dullest landscape into a beautiful view of complete serenity? There is something special about the very first snow. Although I am a grown-up now and have been for many years, I still have a childish love for snow and winter. So, when I peered out of the window the other day, I could not get out fast enough with my camera in order to capture the enchanting sight of the remainders of autumn covered in a thin white layer of snow.

However, the first snow was gone almost as quick as it came as usual. In fact, I had barely taken the last picture before it started to rain and since it was raining non-stop the whole weekend, the white snowdrifts have now turned into just a sea of mud. Well, I can always dream of a white Christmas, I guess. Speaking about Christmas, I think I will start decorating my flat this week. I mean, the dullest month of the year is coming and I need to get my spirits up in order to endure the tedious weeks of November, so what better way to do it than to indulge in some Christmassy stuff? If you ask me, the Advent and Christmas season is too short anyway, so I had better start now to get the most out of it!

Have a nice week!

 


Åh, är det inte förunderligt hur små iskristaller kan förvandla det mest gråmulna landskap till en vacker vy av total rofylldhet? Det är något speciellt med den allra första snön. Även om jag är vuxen vid det här laget och har varit det i flera år så är jag ändå barnsligt förtjust i snö och vinter. Således när jag kikade ut genom fönstret härom dagen fick jag väldigt bråttom ut med kameran i högsta hugg för att fånga den förtrollande åsynen av återstoden av hösten inbäddad i ett tunt vitt lager av snö.

Men som alltid med den första snön så försvann den nästan lika fort som den kom. Faktum var att jag knappt hann knäppa det sista fotot förrän det började regna och eftersom regnet föll utan uppehåll hela veckoslutet har de vita snödrivorna nu blivit en enda lervälling. Nåja, jag kan ju alltid drömma om en vit jul. Apropå jul så tror jag att jag minsann ska börja julpynta i min lägenhet denna vecka. Jag menar, årets tristaste månad nalkas och jag behöver liva upp stämningen för att orka genomlida de långtråkiga veckorna i november, och vad är väl ett bättre sätt att göra det på än att hänge sig åt lite förtida julstök? Om ni frågar mig (“juliganen” själv med tomtar på loftet och bjällerklang i själen) så är advent- och julsäsongen ändå alltför kort, alltså bäst att jag börjar i tid för att få ut det mesta av den!

Ha en bra vecka!

 

Set Of Autumn Palettes

As the first snow is falling this season, I give you some pictures of autumn at its finest. Cloudy sky and golden sunshine, bright colours and dark shadows, as well as a true apple of the eye in the form of home-baked apple buns. My aunt gave us a bag of apples, she thought I could make use of them since I do not have any apple trees of my own (or a garden for that matter), and she was right to all foodies’ delight.

These last few weeks have been quite intense as I have been teaching, which is indeed time and energy consuming work (well, it depends on how much effort you put in, of course). I have also edited texts for a law journal, which I have not done in a while due to a special issue that I was not involved in. Nonetheless, I am back in business now and for real this time since I have been upgraded to the position as first assistant editor, which means that I also do the planning of future issues as well as deal with current matters. It is not the glossy magazine of my dreams, but one has to start somewhere and at least I get paid for it. In addition, I think I am getting really good at it (the editing part, when it comes to the teaching part, well, it is simply not my cup of tea). All in all, I am still standing after these somewhat strenuous weeks…


Nu när den första snön faller för säsongen passar jag på att visa er några bilder av hösten när den varit som vackrast. Gråmulen himmel och gyllene solsken, starka färger och mörka skuggor, samt en fröjd för både öga och gom i form av hembakta äppelknyten. Min faster gav oss en påse med äpplen för hon anade att jag kunde få användning för dem i och med att jag själv inte äger några äppelträd (eller en trädgård för den delen) och hon gissade rätt till alla läckergommars glädje.

De senaste veckorna har varit intensiva då jag har undervisat, vilket minsann är tids- och energikrävande arbete (det beror förstås på hur mycket omsorg man lägger ner på undervisningen). Jag har även redigerat texter till en juridisk tidskrift, det var ett tag sedan sist eftersom det kom ett specialnummer här emellan som jag inte var involverad i. Nu är jag dock tillbaka på redaktionen och det med besked eftersom jag har blivit uppgraderad till första redaktionssekreterare, så numera sköter jag även planeringen av kommande nummer samt löpande ärenden. Det är inte den eleganta tidskrift som jag drömt om, men man måste börja någonstans och åtminstone får jag betalt för arbetet. Därtill tror jag att jag börjar bli riktigt duktig på det (redigeringen alltså, vad gäller undervisningen kan jag helt enkelt konstatera att det nog inte alls är min grej). Summa summarum står jag ännu upprätt efter dessa aningen mödosamma veckor…

…but unfortunately, the same cannot be said about my beloved grandmother. She had a bad fall the other week and was taken to hospital where she had surgery. The surgery was successful, considering that Granny is 90 years old, so hopefully the physical rehabilitation will be successful as well. I have, of course, paid Granny a few visits at the hospital because she has always been an important person in my life. We are quite alike in the character, although at my age, Granny had been married for several years, she had two children, and sadly she became a widow before she turned 30. But those were other times, other manners I keep telling myself…

I used to have high ambitions and many dreams, but now I am not so sure I have any at all, and I do not know where exactly I got lost along the way or if I am heading in the right direction. Oh well, the existential questions will have to wait (and perhaps I will never find the answers), because in the present, I have work to do while I still have a job.

Take care!

 


…men olyckligtvis kan detsamma inte sägas om min kära farmor. Hon råkade ut för en otäck fallolycka härom veckan och blev förd till sjukhus (eller rättare sagt fram och tillbaka mellan Jakobstad och Vasa) där hon sedan opererades. Operationen gick bra med tanke på att farmor är 90 år gammal, så förhoppningsvis kommer rehabiliteringen också att lyckas. Det har givetvis blivit ett par besök på sjukhuset, eftersom farmor alltid har varit en viktig person i mitt liv. Vi är ganska lika till karaktären, fastän farmor när hon var i min ålder hade varit gift i flera år, fått två barn och tragiskt nog blev änka innan hon fyllde 30. Fast det var andra tider andra seder intalar jag mig…

Jag hade höga ambitioner och många drömmar en gång i tiden men nu är jag inte så säker på att jag har några alls, och jag vet inte exakt var längs vägen jag gick vilse eller om jag går i rätt riktning. Nåväl, de existentiella frågorna får lov att vänta (och kanske finner jag aldrig svaren) för i nuet har jag arbete att ta itu med medan jag fortfarande har ett jobb.

Sköt om er!

 

The Berrier The Merrier

It is funny how something as simple as berry picking can make you feel satisfied and rich. Feelings that seem to have become more rare nowadays when abundance is overflowing its banks. Still, it appears to me that the abundance is merely flowing on the surface like an illusion. Deep down underneath, however, there is still scarcity, for example, of time, love, self-esteem, personal values and incentives; and this scarcity prevents us from being able to enjoy the richness of life, including the abundance mostly of unnecessities, to its fullest. 

Although all holes cannot be filled as easily as a bucket is filled with berries after a few hours in woods and fields, I have truly learned to appreciate the season of autumn and the simple joy of berry picking, no matter rain or sunshine. It certainly gives a good flavour to the everyday life, and I am not only speaking about the lingonberry cake that is one of my baking specialities. This cake may look modest on the outside but on the inside there is a richness of flavours coming from the combination of different spices and ruby red lingonberries (I also call it a foretaste of Christmas)! 


Det är lustigt hur något så simpelt som bärplockning kan få en att känna sig nöjd och rik. Känslor som verkar ha blivit mer ovanliga numera när överflödet svämmar över alla bräddar. Ändå upplever jag det som att överflödet endast flödar på ytan likt en illusion. Nere på djupet råder det däremot fortsatt brist på t.ex. tid, kärlek, självkänsla, personliga värden och incitament; och det är denna brist som hindrar oss från att till fullo kunna njuta av livets rikedom, inklusive överflödet av mestadels onödigheter.

Även om alla hål inte kan fyllas lika lätt som ett ämbar blir fyllt av bär efter några timmar ute i skog och mark har jag verkligen lärt mig att uppskatta hösten som årstid samt det enkla nöjet i bärplockning, oavsett regn eller solsken. Det ger sannerligen en god eftersmak i vardagen – och då syftar jag inte enbart på lingonkakan som är en av mina specialiteter i ämnet kakbak. Denna kaka må se anspråkslös ut utanpå, men inuti är den rik på smaker som uppkommer av kombinationen av olika kryddor och rubinröda lingon (jag kallar det även en försmak av julen)!

 

Home Sight In Autumn Light

Finally, here they are, the autumn interior pictures as promised. I had better get them up on the blog before I start Christmas decorating, haha. Well, we are not quite there yet, let us welcome October first and leave the Christmassy stuff for November–December. Regarding the pictures in this post, I chose to take them at nighttime because that is when ‘the magic’ happens, and unlike in the fairy tale of Cinderella, the spell is not broken at the stroke of midnight. I actually prefer it like this in the autumn/winter season.

Äntligen kommer de utlovade bilderna av höstinredningen. Bäst för mig att få upp dem på bloggen innan jag börjar julpynta, haha. Nåja, vi är inte riktigt där än, först ska vi välkomna oktober och låta julstöket vänta till november–december. Bilderna i detta inlägg valde jag att ta kvällstid eftersom det är den tid på dygnet som höstdekoren kommer till sin rätt i mörkrets magi och i motsats till sagan om Askungen bryts inte förtrollningen vid midnatt. Jag föredrar faktiskt mysbelysning, speciellt under höst- och vintersäsongen.

The ‘Sleep-In Closet’ or bedroom/wardrobe. If the flat had been bigger, I would have placed another wardrobe on the opposite side and thereby have a real walk-in closet, but I cannot exactly throw out the bed. Moreover, I had to take into account the placement of wall sockets and the teeny-tiny built-in wardrobes. After all, it is a rental apartment so there are certain limitations.

Sovrummet/Klädkammaren. Om bostaden hade varit större skulle jag ha placerat en garderob även mot den motstående väggen och på så sätt få en riktig “walk-in closet” men jag kan ju inte direkt kasta ut sängen. Därtill var jag tvungen att beakta placeringen av eluttag samt de pyttesmå inbyggda garderoberna. Det är trots allt en hyresbostad vilket medför vissa begränsningar.

I love lush green ivy, which also is a natural air cleaner, especially if you suffer from allergies or asthma disease. I have also added succulents because unlike other houseplants, succulents absorb carbon dioxide and release oxygen at nighttime due to a ‘reverse’ CAM (Crassulacea Acid Metabolism) photosynthesis. However, I only like the cute ones with smooth and fleshy leaves, not cactuses!

Jag älskar frodig grönska i form av murgröna, som dessutom är en naturlig luftrenare, speciellt bra för personer som lider av allergier och astma. Jag har även tagit in suckulenter som till skillnad från andra plantor lagrar koldioxid och avger syre även nattetid tack vare en “omvänd” CAM (Crassulacea Acid Metabolism)-fotosyntes. Dock gillar jag endast de gulliga suckulentarterna med släta, knubbiga blad – absolut inte kaktusar!

Why have only one blanket when you can have two? Okay, I admit I had some difficulty deciding on the colour so I ended up with both, hehe. Orange is a tricky colour when it comes to interior decorating, but this rusty orange tone goes well with the basic neutral colours white, grey and beige. I like to pick up the season colours of nature, you see.

Varför nöja sig med en pläd när man kan ta två? Okej, jag medger att jag hade svårt att bestämma mig för vilken färg jag skulle ta, så det slutade med att jag bäddade med båda, hehe. Orange är en knepig färg i inredningssammanhang men den här rostfärgade nyansen passar bra ihop med de neutrala basfärgerna vit, grå och beige. Jag tycker nämligen om att plocka upp de kulörer som naturen klär sig i för årstiden.

The wooden chest of drawers that I painted white last summer. I really like the shabby worn look of it and it offers plenty of storage – the small drawers at the top are perfect for storage of bits and bobs!

Byrån i trä som jag målade vit förra sommaren. Jag gillar verkligen dess sjabbiga, nötta utseende och den ger massor med förvaringsutrymme – de små lådorna upptill är perfekta för förvaring av krimskrams!

Yes, fairy lights can be used all year round, not just at Christmas.

Jodå, ljusslingor kan användas året runt, inte endast i jultider.

The living room. Did I mention I have a thing for lanterns? Well, I have managed to squeeze in thirteen lanterns of different sizes plus fairy lights in this small apartment. It is crazy cozy! (There is no need to worry, the candles are battery-powered but I still keep a sharp eye on them and I always turn everything off when I go to bed). Please ignore the TV that is a bit misplaced in the corner, I will re-arrange the furniture in this room when I have got a sofa but that is not at the top of my priority list for the moment. After all, I am not a couch potato, haha. I watch TV only on rare occasions nowadays so I might just as well get rid of the whole thing and stick to my MacBook and iPad, which is what I use for both work and entertainment anyway, and I do not watch that many TV series and films for that matter (but I would not say no to a home cinema if there was enough room for it).

Vardagsrummet. Nämnde jag att jag har dille på lyktor? Nåväl, jag har lyckats klämma in tretton lyktor i olika storlekar plus ljusslingor i denna lilla bostad. Lyktförryckt eller vadå, haha! (Ingen orsak  till oro, ljusen är batteridrivna fast jag håller ändå dem under uppsikt när de är tända och jag släcker alltid alltihop när jag går till sängs.) Vänligen ignorera tv:n som är aningen malplacerad i hörnet, jag ska möblera om i det här rummet när jag har skaffat en soffa men det är inte högsta prioritet för tillfället. Jag är trots allt ingen soffpotatis, haha. Faktum är att jag tittar på tv väldigt sällan nuförtiden så kanske jag slänger ut hela apparaten och nöjer mig med min MacBook och iPad, som jag ändå använder för både arbete och förströelse samt att jag följer endast ett fåtal tv-serier, och filmer har jag nästan aldrig ro att se i ett svep (fast jag skulle inte säga nej till en hemmabio om det fanns tillräckligt med plats för en sådan).

The reading corner.

Läshörnan.

I am so glad that Dad had saved this old barrel, it fits in perfectly and serves as a storage piece too! I also dug out the wood-holder from the basement storage. We had the wood-holder at our summer cottage in my childhood, but now it serves as a magazine holder. Hopefully there will be firewood in it again someday…

Jag är så glad att pappa hade sparat den här gamla tunnan, den passar in perfekt och fungerar även som en förvaringsmöbel! Jag grävde också fram vedbäraren ur källarförrådet. Vi hade vedbäraren vid vår sommarstuga i min barndom men numera fungerar den som tidningsställ. Förhoppningsvis kommer det att bäras ved i den igen en vacker dag…

Golden light is just right in autumn.

Gyllene ljussken förgyller höstkvällarna.

A mix of decorative things. (I do not dare to light the candelabra, unless I manage to get hold of battery-powered long and narrow candles.)

En blandning av dekorativa grejer. (Jag vågar inte tända kandelabern, såvida jag inte lyckas få tag på avlånga batteridrivna ljus.)

My current tiny home office (well, without the usual pile of paper, open books, photo and computer equipment and other non-photogenic stuff, that is). Modern office furniture does not enter my home, I prefer the contrast between old-looking wooden furniture and modern technology devices. In addition, this old table and chair happen to suit me perfectly, petite as I am.

Mitt nuvarande lilla hemmakontor (minus den alldagliga pappershögen, uppslagna böcker, foto- och datortillbehör samt övrigt icke-fotogeniskt material). Moderna kontorsmöbler kommer under inga omständigheter över tröskeln, jag föredrar kontrasten mellan trämöbler i gammaldags stil och moderna teknologiska mackapärer. Dessutom råkar bordet och stolen passa mig perfekt, petite som jag är.

I also have an extra room in form of the small glazed-in balcony, which I have decorated in a Mediterranean style, and with some kitschy but cute stuff, of course!

Jag har även ett extrarum i form av den lilla inglasade balkongen, som jag har inrett i medelhavsstil samt med några kitschiga men urgulliga detaljer, förstås!

The kitchenette, which is literally the heart of the home because it is placed in the centre of the apartment, thus the window faces the balcony.

Kokvrån, som bokstavligen utgör hemmets hjärta eftersom den är placerad i mitten av bostaden, fönstret vetter alltså mot balkongen.

A few autumn decorations in the small hall (no, that is not the same stool that I painted this summer, this one is smaller and painted in grey)…

Några höstdekorationer i den lilla hallen (nej, det där är inte pallen som jag målade i somras, denna är mindre och målad i grått)…

…as well as in the bathroom.

…liksom i badrummet.

 


There we have it, that was all the glimpses of my autumn home décor. As you may have noted, I have a clear opinion about home decorating and what I like and do not like in this regard, but otherwise I am a nice person! Of course, this is not the home of my dreams but it will have to do for now, at least until I am, hopefully, less unsure and ambivalent about the future regarding my professional career and life in general.

So long folks!

 

Det var det, fler glimtar än så blir det inte av höstinredningen. Som ni kanske har noterat har jag en klar åsikt i fråga om heminredning och vad jag gillar respektive inte gillar i det avseendet, men annars är jag en trevlig person! Givetvis är detta inte mitt drömhem men det får lov att duga tillsvidare, åtminstone tills jag är, förhoppningsvis, mindre osäker på och ambivalent kring framtiden vad beträffar yrkeskarriären och livet i allmänhet.

Ha det bra gott folk!