Blog

Rhapsody Of Parody

Hello everybody! It is a new day and a new week and I am as good as done with my wardrobe project (interior pictures are coming up eventually). However, I have not been sorting just clothes and accessories lately. You see, I have finally figured out how to present the case law material that I have been studying for my doctoral thesis. Now that took some serious thinking because, as in all good writings, there has to be a main thread that runs all through the story, including the account of facts as well as the analysis of these. Luckily for me, the federal U.S. courts have exclusive jurisdiction regarding patent and copyright cases so I did not have to dig into the individual states’ archives (as you may know, the U.S. court system is not a uniform entity). How utterly boring that sounds some of you might think, but I can tell you that it is quite the opposite. These copyright cases were about very interesting topics like the use of the leading character in children’s books for social criticism, Barbie dolls in not very child-friendly contexts (some people claim that Barbie is not suitable at all for children, but that is another question), music videos, the South Park TV-series (no, the question was NOT about who ‘killed Kenny’, haha), Disney film clips online, Harry Potter guides and dictionaries (I have never been a fan of Harry Potter, though), photographies in magazines and photographies used for artistic purposes, and all sorts of parodies…

Hej allesammans! Det är en ny dag och en ny vecka och jag är så gott som färdig med mitt garderobsprojekt (inredningsbilder kommer så småningom). Jag har dock inte sorterat endast kläder och accessoarer på sistone, utan jag har även kommit på hur jag ska presentera rättspraxismaterialet som jag har studerat för min doktorsavhandling. Det fordrade en hel del tankeverksamhet minsann, för som med alla skriftliga alster måste det finnas en röd tråd genom hela texten inklusive redogörelsen för fakta samt analysen av dessa. Tur för mig att de federala domstolarna i USA har exklusiv behörighet att handlägga patent- och upphovsrättsmål, alltså behövde jag inte gräva i enskilda delstatliga domstolars arkiv (som ni kanske vet är USA:s domstolssystem ingen enhetlig helhet). Det låter urtråkigt kanske någon av er tycker, men jag kan upplysa er om att det är raka motsatsen. Dessa upphovsrättsmål handlade om mycket intressanta teman såsom användning av en huvudkaraktär i barnböcker i samhällskritiskt syfte, Barbiedockor i allt annat än barnvänliga sammanhang (vissa anser att Barbie inte alls är lämplig för barn men det är en annan diskussion), musikvideor, tv-serien South Park (nej, frågan gällde INTE vem som “dödade Kenny”, haha), Disneyfilmklipp på webben, guider och ordlistor till “Harry Potter” (jag har visserligen aldrig gillat Harry Potter-serien), fotografier i tidskrifter och användning av fotografier i konstnärliga syften, samt alla sorters parodier…

…for example of the book ‘Gone With The Wind’ by Margaret Mitchell upon which this film is based. I kind of have a thing for the (sickly-)sweet classics, you know.

…exempelvis på boken “Borta med vinden” av Margaret Mitchell på vilken denna film baserar sig. Jag har nämligen något av en faiblesse för svassiga klassiker.

The most important precedent in modern times was about a parody of the song ‘Oh, Pretty Woman’ by Roy Orbison. You may recognise the original song from the film with (almost) the same title. However, I am not researching and writing about parody specifically, but parody as a genre is part of the overall discussion. Someone might wonder why on Earth I am chattering about American legal stuff when I am a lawyer dealing with Finnish law, but you see, that is the beauty of research-based profession; as a researcher you are (compared to e.g. a judge) free to broaden your perspectives beyond the national legislation as long as you can justify your theories. In sum, I think I have found some fair(ly) use(ful) stuff here for my thesis, better still stuff that is right up my all(e)y (okay, enough with the puns now)!

Det viktigaste prejudikatet i modern tid handlade om en parodi på låten “Oh, Pretty Woman” av Roy Orbison. Ni känner kanske igen originallåten från filmen med (nästan) samma titel. Dock forskar och skriver jag inte om specifikt parodier, men parodi som genre ingår i den övergripande diskussionen. Någon kanske undrar varför jag i hela friden tjattrar om amerikanskt rättsstoff när jag som jurist behandlar finsk rätt, men ni förstår, det är det fina med forskaryrket; som forskare är man (jämfört med t.ex. en domare) fri att vidga vyerna bortom den nationella lagstiftningen så länge man kan motivera sina teorier. Kort sagt tror jag att jag har hittat något synnerligen användbart stoff till min avhandling här, än bättre sådant stoff som passar mig perfekt!


That was a short (well, at least from a researcher’s point of view) update on my current ‘legal affairs’. Now back to work!

Have a great week!

 

Det var en kort (nåja, i alla fall ur en forskares synvinkel) uppdatering om vad jag sysslar med rätt och slätt (i dubbel bemärkelse). Nu åter till arbetet!

Ha en bra vecka!

 

‘The Screw Crew’

Hi everyone! I am now officially back in business as the new academic and study year at the Faculty of Law of the University of Helsinki started yesterday. Not that it really matters for my part since I have flexible working hours and I am fully occupied with research and other fun (as in meaningful) things nowadays (i.e. no overwhelming administrative burden on my shoulders this year). However, this week’s schedule is going to look somewhat different, so from dress(ed) to impress…

Hej allihopa! Jag är nu officiellt tillbaka på jobbet i och med att det nya akademiska läsåret/studieåret inleddes vid Helsingfors universitets juridiska fakultet i går. I och för sig har det inte så stor betydelse för min del eftersom jag har flexibla arbetstider och är fullt sysselsatt med forskning och andra trevliga (i betydelsen meningsfulla) sysslor numera (dvs. ingen överväldigande administrativ börda på mina axlar detta läsår). Dock kommer agendan för denna vecka att se lite annorlunda ut, så från elegans…

…to looking like a mess – and that goes for both me and my flat because there are clothes, shoes and accessories everywhere until my recently bought wardrobe is assembled. Soon I will be able to say goodbye to the vagabond lifestyle of having most of my garments stuffed in suitcases. Now that was about time, but you see, being picky and not have an unlimited budget to spend on furniture is not an easy equation to solve.

I do know my limitations, though, at least regarding two-metre long and very heavy furniture parts, thus Dad does the actual assembling and I do the thinking (i.e. study the manual, find the right gadgets and instruct Dad on the work). That is how we usually do things in my family since organising is my middle name (and the last time when Dad got a ‘splendid idea’, it resulted in a pair of hinges wrongly reversed; consequently, to leave the thinking to him would be a true touch-and-go situation, haha). As a matter of fact, we are getting quite skilled at this furniture assembly stuff; we have already assembled a bookcase/vitrine for the living room/home office in my flat.

…till dekadans – och det gäller både tösabit och bostad för just nu ligger det kläder, skor och accessoarer överallt tills mitt nyköpta klädskåp är hopmonterat. Snart kan jag säga adjö till vagabondlivsstilen med att ha de flesta klädesplagg jag äger nerstuvade i kappsäckar. Det var minsann på tiden, men ni förstår, att vara kräsen och inte ha en obegränsad budget att spendera på möblemang är inte en lätt ekvation att lösa.

Jag är dock medveten om mina begränsningar, åtminstone när det gäller två meter långa och mycket tunga möbeldelar, så farsan får sköta den egentliga monteringen medan jag sköter det intellektuella (dvs. studera manualen, hitta rätt mojänger och instruera pappa i arbetet). Det är så arbetsfördelningen ser ut för det mesta i min familj eftersom organisation är min specialitet (och sist farsgubben fick en snilleblixt slutade det med ett par felaktigt spegelvända gångjärn; följaktligen vore det synnerligen riskabelt att överlåta tankearbetet åt honom, haha). Faktum är att vi börjar bli riktigt skickliga på det här med möbelmontering för vi har rätt nyligen monterat ihop ett bok-/vitrinskåp till vardagsrummet/hemmakontoret i min bostad.

The result will hopefully look like this: a bright white (of course) wardrobe with a mirror (you cannot have too many of those if you ask me) and solid handles – no sliding doors, I hate that sort of devilry because I always manage to ruin my manicure.

Resultatet kommer förhoppningsvis att se ut såhär: ett kritvitt (förstås) klädskåp med en spegel (man kan inte ha för många sådana om ni frågar mig) samt rejäla handtag – inga skjutdörrar, jag avskyr sådant djävulskap för jag lyckas alltid förstöra manikyren.


Oh well, enough of this twaddle, I think I will simply show you the result in a later post dedicated to autumn home décor. Speaking about assembling, before I finish this post I should mention that I have updated the front page as well as the Gallery. Regarding the front page, I thought it needed to be more mobile device reader-friendly, and so I made it look simple yet characteristic of me. The design of the website is an on-going process of course, but it will do for now.

So long folks!

 

Nåväl, nu räcker det med dravlet, jag tror det är lika bra att jag visar er resultatet i ett senare inlägg ägnat åt höstinredning. Apropå montering, innan jag avslutar detta inlägg ska jag dock nämna att jag har uppdaterat ingångssidan samt Galleriet. I fråga om ingångssidan tyckte jag att den behövde bli mer läsarvänlig för mobila enheter, alltså gjorde jag den enkel men ändå karaktäristisk för mig. Webbsidans design är givetvis en fortgående process, men det får duga tillsvidare.

Ha det bra gott folk!

 

A Ride In The Countryside

Oh, how serene it is, the sight of cattle grazing in the lush fields among old wooden barns and shady groves. Although this is a common view in the Ostrobothnian landscape, I never get tired of it! Now, I cannot exactly say that it is due to my roots, because my ancestors were crofters, cabinetmakers, blacksmiths and foundrymen rather than farmers. Nonetheless, I definitely prefer villages and small towns to big cities and metropolises, at least when it comes to more permanent living. After all, I am a small-town girl who is desirous of a cottage in the countryside and/or near the sea (the more desolated the better). The older I get and the more wretched society seems to become, the stronger the yearning for calm, silence and safety (save for the forces of Mother Nature) grows. But for now, I can only hope and pray (or realistically speaking: work hard and try to get forward) that some day these pictures will represent the everyday view from my window. (No need to be upset about destroyed harvest or pasture, I kept to the main road and did not trespass on someone’s private property when I took the photos – common sense, that is.)

Have a peaceful Sunday!

 


Åh, så fridfull den är, åsynen av betande boskap på de grönskande fälten bland gamla stocklador och skuggiga skogsdungar. Även om detta är en vanlig vy i det österbottniska landskapet så tröttnar jag aldrig på den! Jag kan inte direkt påstå att det beror på mitt ursprung eftersom mina förfäder var torpare, snickare, smeder och bruksarbetare snarare än jordbrukare. Trots det föredrar jag definitivt byar och småstäder framför storstäder och metropoler, i alla fall när det gäller mer permanent vistelse. När allt kommer omkring är jag en småstadstjej som intensivt önskar sig en stuga ute på landsbygden och/eller nära havet (ju ödsligare desto bättre). Ju äldre jag blir och ju mer eländigt samhället ter sig, desto starkare blir längtan efter (ko)lugn, tysthet och trygghet (bortsett från naturkrafterna). Men i nuläget kan jag bara hoppas på och be för (eller realistiskt uttryckt: knoga på och försöka klättra uppåt) att dessa bilder en dag representerar den vardagliga utsikten från mitt fönster. (Ingen orsak till förargelse över nertrampad skörd eller betesmark, jag höll mig på allmän väg och inkräktade inte på privat egendom när jag knäppte fotona – sunt bondförnuft kallas det.)

Ha en skön söndag!

 

Breed & Succeed

Hello everybody! I thought I should keep you updated on the swan propagation in Vaasa. All joking aside, this pretty family happened to swim by the other day and I dug out my camera by rote. However, I have realised that when it comes to photography, I definitely prefer the winter season. I cannot quite put my finger on it but there is something about the soft light, the glow of the snow and the crystalline ice that I find very enchanting and amazingly photogenic.

As the summer is slowly drifting into autumn, I have done some serious cleaning up on my social media sites. Mostly old rubbish that does not represent who I am anymore, not that I have undergone a drastic personality change or published something disgraceful, but you know, there are things that simply do not meet my current standards. Other times other manners.

So now I am totally ready for a fresh start and a new academic year that will hopefully bring forth both qualitative and quantitative writing because science is what I breed, not human offspring (and frankly speaking, I prefer kittens to babies). At least for the time being. I know, one should never say never, but right now I would be perfectly fine with a furry little fellow and my doctoral thesis in hand. Well, I had better get started then!

So long folks!

 


Hej på er! Jag tänkte att jag skulle hålla er underrättade om svanpopulationens förökning i Vasa. Skämt åsido, den här fina familjen råkade simma förbi härom dagen och av gammal vana grävde jag fram kameran. Dock har jag insett att i fråga om fotografering föredrar jag definitivt vintersäsongen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det men det är någonting med det dämpade ljuset, den skimrande snön och de glittrande iskristallerna som jag finner oerhört förtjusande och fantastiskt fotogeniskt.

Nu när sommaren sakta börjar övergå i höst har jag rensat och sorterat rejält på mina sociala mediasidor. Mestadels bara gammalt skräp såsom länkar till min gamla nerlagda blogg och annat nonsens som inte representerar den jag är längre. Inte för att jag har genomgått en drastisk personlighetsförändring eller publicerat skandalöst och kränkande innehåll, men ni vet, vissa saker håller helt enkelt inte min nuvarande standard. Andra tider andra seder.

Därmed är jag nu fullkomligt redo för en nystart och ett nytt akademiskt läsår som förhoppningsvis kommer att medföra både kvalitativt och kvantitativt författarskap. Vetenskapliga alster utgör min avkomma, inte barn (och uppriktigt sagt föredrar jag kattungar framför bebisar). Åtminstone i nuläget. Jag vet, man ska aldrig säga aldrig, men för tillfället skulle jag ha det prima med en lurvig liten filur som sällskap och min doktorsavhandling under kontroll. Nåja, bäst att sätta igång då!

Ha det bra gott folk!

 

Summery Summary

Hi everyone! I hope you have had a nice summer so far no matter the weather. As you might have noticed, I have been almost completely offline on social media lately. Another form of vacation, I guess. Nevertheless, I thought it was about time for an update now, so here it is. This is what I have been up to these last two months (in addition to staring at the computer screen trying to figure out what to do or write, usually ending up feeling miserable and frustrated, that is).

Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en bra sommar hittills även om vädret inte har bjudit på idel solsken och ljumma, smekande vindar. Som ni kanske har märkt har jag varit nästan helt offline på sociala medier på sistone. Det kan väl också betraktas som en slags semester antar jag. Hur som helst tyckte jag att det var dags för en uppdatering nu så här kommer den. Detta är vad jag har sysslat med de två senaste månaderna (dvs. utöver att stirra på datorskärmen i ett försök att komma på något vettigt att göra eller skriva, vilket oftast slutat med bedrövelse och frustration).

 


 

This is what the ‘Jeppis Academic Legal Researchers’ Conference’ looked like – just kidding, my soon-to-be new colleague Sebastian and I were just having a picnic in the Fäboda woods near the sea (we thought it was best to not go any further out on the cliffs because it would have been rather dreadful if the picnic basket had got caught in the sea breeze).

Såhär såg det ut på konferensen för “Jeppis Akademiska Rättsvetenskapliga Forskare” – skojar bara, det var bara min blivande nya kollega Sebastian och jag som hade picknick ute i Sammetsskogen i Fäboda med havet på lagom avstånd (vi konstaterade att det var bäst att inte gå längre ut på klipporna för det hade ju varit rätt så förfärligt om picknickkorgen skulle ha fångats av havsbrisen).

As you may know, I never miss an opportunity to prepare and serve some dainties so this is what the picnic basket contained: Mediterranean salad served with herb cream and homebaked focaccia bread, fruit salad served with my specially made fluffy vanilla-flavoured whipped cream; and for extra indulgence in gastronomic pleasure, I made cinnamon buns and punch rolls (with real punch and homemade marzipan, not some artificial stuff like the mass-produced rolls at the grocery store).

Som ni kanske vet tar jag alltid chansen att få anrätta och servera läckerheter, så picknickkorgen innehöll följande: Medelhavssallad serverad med örtkräm och hembakt focacciabröd, fruktsallad serverad med min specialgjorda fluffiga vispgrädde med vaniljsmak; och för extra gastronomisk njutning (man kan ju inte leva alltför nyttigt och sunt) hade jag även bakat kanelbullar och “dammsugare” (usch, vilket oaptitligt namn på ett bakverk!) eller punschrullar som jag föredrar att kalla dem (med äkta punsch i och hemgjord marsipan, inget massproducerat jox från livsmedelsbutiken).

Freshly baked straight from the oven!

Nybakat direkt från ugnen!

Not exactly sure what we were celebrating, but sparkling non-alcoholic wine was definitely more festive than plain water (although I did have bottles of mineral water in the cool box, just in case).

Något oklart vad vi egentligen firade, men det var definitivt festligare med alkoholfritt bubbel – eller bubbel utan snubbel som jag brukar säga – än med bara vatten (fast jag hade garderat mig med mineralvattenflaskor i kylboxen).

 


 

Celebrating Mum’s birthday with a palette of red, gold and…

Firandet av mammas födelsedag gick i rött, guld och…

…champagne!

Since Mum is lucky to have her birthday in the height of the summer, I was able to use fresh strawberries for the topping of the trifle cake (not exactly served as a traditional trifle dessert, but that can be considered a trifling matter – pun intended, haha) that consisted of sponge cake bottom, homemade lemon curd and creamy white chocolate mousse.

Eftersom mamma har den lyckan att fylla år i högsommartider kunde jag använda färska solmogna jordgubbar till garneringen av trifletårtan (visserligen inte serverad som en traditionell trifledessert, men struntsamma) som bestod av sockerkaksbotten, hemgjord citronkräm och gräddig vitchokladmousse.

The yummy of summer!

Sommar för läckergommar!

 


 

I found something old in the cellar store room that I could paint or actually re-paint, since I painted this stool reddish yellow about fifteen years ago at the summer cottage we had then. This time the choice fell on a delightful dusty green pastel colour that goes well together with the colours of the balcony at my parents’ flat.

I källarförrådet hittade jag något gammalt som jag kunde måla om eller egentligen måla om igen för jag målade nämligen den här pallen brandgul för sisådär femton år sedan vid sommarstugan som vi hade då. Denna gång föll valet på en ljuvlig smutsgrön pastellfärg som passar bra ihop med kulörerna på balkongen till mina föräldrars bostad.

 


 

While this hot Latino hit has been on repeat (the original version of the song, not the Bieber remix), I have written an academic piece in English about bilingual legal education (Finnish-Swedish) in Finland. That is what I would call multi-lingualism for sure.

Medan denna heta latino-hit har spelats om och om igen (originalversionen, inte Bieber-remixen) har jag skrivit en akademisk uppsats på engelska om tvåspråkig juridisk utbildning (finska-svenska) i Finland. Snacka om flerspråkighet minsann.

I am not even going to try to explain this regional humorous cover in English.

Apropå flerspråkighet: Om man saan får liiti dryyft ett heimani imillanåt finns ju dähä värsjåonin ti hör åpåå.

(Ursäkta usel bildkvalitet p.g.a. spegelselfie, men se det som en slags retroeffekt!) Om man är från Jeppis har man självklart Deposita-rekvisita i form av pappas gamla Jaro-jacka med minst trettio år på nacken, dvs. äldre än jag eftersom pappa satt i fotbollsföreningens styrelse på 1980-talet typ (?). (Jag måste inflika att jackan alltså bokstavligen är rekvisita för den goda sakens skull, jag har nog egna träningskläder som inte är fullt så oversize.)

 


 

Finally, with that said and done, I now welcome August with open arms. After all, summer is not over yet. Anyway, I have not decided on the updating of the website, the blog etc. in the near future. For the time being, there are other projects that require my full attention and I am simply not able to produce the content that I would like to share with you. I hope to be one day, though. However, I think I can manage some kind of update once in a while.

Have a great time and take care!

 

Slutligen med det sagt och gjort välkomnar jag nu augusti med öppen famn. Sommaren är ju trots allt inte slut än. Jag har inte beslutat mig för hur det blir med uppdateringen av webbsidan, bloggen etc. inom den närmaste framtiden. För närvarande finns det andra projekt som kräver min fulla uppmärksamhet och jag har helt enkelt inte möjlighet att producera det slags innehåll som jag skulle önska dela med mig av till er. Dock hoppas jag att jag kan göra det en vacker dag. Fast någon form av uppdatering ska jag väl lyckas få ihop mellan varven.

Ha det gott och sköt om er!