About

This page contains advertising for my own firm

Denna sida innehåller reklam för min egen firma

Curious about me?

Well, my name is Alicia Nylund, some people also call me Ally. I live on the west coast of Finland in the region Ostrobothnia, more precisely in the beautiful city of Vaasa near the sea, but originally I am from Jakobstad. I have a Master’s degree in Law from the University of Helsinki, Vaasa Unit of Legal Studies, where I currently work as a doctoral student in Intellectual Property Law (more precisely, Copyright Law).

Nyfiken på att veta vem jag är?

Mitt namn är Alicia Nylund, men jag lystrar även till smeknamnet Ally. Jag bor på Finlands västkust i landskapet Österbotten, närmare bestämt i den vackra staden Vasa nära havet, men ursprungligen kommer jag från Jakobstad. Jag har en magisterexamen i juridik från Helsingfors universitet, juridiska utbildningen i Vasa, var jag för närvarande är anställd som doktorand i immaterialrätt (närmare bestämt upphovsrätt).

ADVERTISEMENT: Besides researching I also professionally edit, proofread (language check) and translate (Finnish or English into Swedish) texts, articles and scholarly works, mainly in the legal field. The price of services is based on the type of work or text, difficulty level and the time invested. For more information, please send a request to contact@aliciallyn.com.

REKLAM: Utöver forskning sysslar jag med professionell redigering, korrekturläsning, språkgranskning och översättning (finska eller engelska till svenska) av texter, artiklar och vetenskapliga arbeten, huvudsakligen inom juridik. Tjänsternas pris baserar sig på typen av arbete eller text, svårighetsgrad och tidsåtgång. För mer information vänligen skicka en förfrågan till contact@aliciallyn.com.

My true passion(s) in life are writing, photography and (photo)art. I love spending time in nature and near the sea, which is where I find inspiration and harmony.

Mina sanna passioner i livet är skrivande, fotografering och (foto)konst. Jag älskar att tillbringa tid i naturen och nära havet, vilket också är ställen där jag finner inspiration och harmoni.

On this website I connect the different interests of mine and at the same time the website serves as a bridge between me and the rest of the world (well, at least the rest of cyberspace). I hope you will enjoy reading the blog and watching the photos (all taken by me unless otherwise mentioned)!

På denna webbsajt förenar jag mina olika intressen och samtidigt fungerar webbsajten som en bro mellan mig och resten av världen (nåja, åtminstone resten av cyberrymden). Jag hoppas att just du kommer att gilla att läsa bloggen och beskåda fotografierna (som alla är tagna av mig om inget annat anges)!