Home Sight In Autumn Light

Finally, here they are, the autumn interior pictures as promised. I had better get them up on the blog before I start Christmas decorating, haha. Well, we are not quite there yet, let us welcome October first and leave the Christmassy stuff for November–December. Regarding the pictures in this post, I chose to take them at nighttime because that is when ‘the magic’ happens, and unlike in the fairy tale of Cinderella, the spell is not broken at the stroke of midnight. I actually prefer it like this in the autumn/winter season.

Äntligen kommer de utlovade bilderna av höstinredningen. Bäst för mig att få upp dem på bloggen innan jag börjar julpynta, haha. Nåja, vi är inte riktigt där än, först ska vi välkomna oktober och låta julstöket vänta till november–december. Bilderna i detta inlägg valde jag att ta kvällstid eftersom det är den tid på dygnet som höstdekoren kommer till sin rätt i mörkrets magi och i motsats till sagan om Askungen bryts inte förtrollningen vid midnatt. Jag föredrar faktiskt mysbelysning, speciellt under höst- och vintersäsongen.

The ‘Sleep-In Closet’ or bedroom/wardrobe. If the flat had been bigger, I would have placed another wardrobe on the opposite side and thereby have a real walk-in closet, but I cannot exactly throw out the bed. Moreover, I had to take into account the placement of wall sockets and the teeny-tiny built-in wardrobes. After all, it is a rental apartment so there are certain limitations.

Sovrummet/Klädkammaren. Om bostaden hade varit större skulle jag ha placerat en garderob även mot den motstående väggen och på så sätt få en riktig “walk-in closet” men jag kan ju inte direkt kasta ut sängen. Därtill var jag tvungen att beakta placeringen av eluttag samt de pyttesmå inbyggda garderoberna. Det är trots allt en hyresbostad vilket medför vissa begränsningar.

I love lush green ivy, which also is a natural air cleaner, especially if you suffer from allergies or asthma disease. I have also added succulents because unlike other houseplants, succulents absorb carbon dioxide and release oxygen at nighttime due to a ‘reverse’ CAM (Crassulacea Acid Metabolism) photosynthesis. However, I only like the cute ones with smooth and fleshy leaves, not cactuses!

Jag älskar frodig grönska i form av murgröna, som dessutom är en naturlig luftrenare, speciellt bra för personer som lider av allergier och astma. Jag har även tagit in suckulenter som till skillnad från andra plantor lagrar koldioxid och avger syre även nattetid tack vare en “omvänd” CAM (Crassulacea Acid Metabolism)-fotosyntes. Dock gillar jag endast de gulliga suckulentarterna med släta, knubbiga blad – absolut inte kaktusar!

Why have only one blanket when you can have two? Okay, I admit I had some difficulty deciding on the colour so I ended up with both, hehe. Orange is a tricky colour when it comes to interior decorating, but this rusty orange tone goes well with the basic neutral colours white, grey and beige. I like to pick up the season colours of nature, you see.

Varför nöja sig med en pläd när man kan ta två? Okej, jag medger att jag hade svårt att bestämma mig för vilken färg jag skulle ta, så det slutade med att jag bäddade med båda, hehe. Orange är en knepig färg i inredningssammanhang men den här rostfärgade nyansen passar bra ihop med de neutrala basfärgerna vit, grå och beige. Jag tycker nämligen om att plocka upp de kulörer som naturen klär sig i för årstiden.

The wooden chest of drawers that I painted white last summer. I really like the shabby worn look of it and it offers plenty of storage – the small drawers at the top are perfect for storage of bits and bobs!

Byrån i trä som jag målade vit förra sommaren. Jag gillar verkligen dess sjabbiga, nötta utseende och den ger massor med förvaringsutrymme – de små lådorna upptill är perfekta för förvaring av krimskrams!

Yes, fairy lights can be used all year round, not just at Christmas.

Jodå, ljusslingor kan användas året runt, inte endast i jultider.

The living room. Did I mention I have a thing for lanterns? Well, I have managed to squeeze in thirteen lanterns of different sizes plus fairy lights in this small apartment. It is crazy cozy! (There is no need to worry, the candles are battery-powered but I still keep a sharp eye on them and I always turn everything off when I go to bed). Please ignore the TV that is a bit misplaced in the corner, I will re-arrange the furniture in this room when I have got a sofa but that is not at the top of my priority list for the moment. After all, I am not a couch potato, haha. I watch TV only on rare occasions nowadays so I might just as well get rid of the whole thing and stick to my MacBook and iPad, which is what I use for both work and entertainment anyway, and I do not watch that many TV series and films for that matter (but I would not say no to a home cinema if there was enough room for it).

Vardagsrummet. Nämnde jag att jag har dille på lyktor? Nåväl, jag har lyckats klämma in tretton lyktor i olika storlekar plus ljusslingor i denna lilla bostad. Lyktförryckt eller vadå, haha! (Ingen orsak  till oro, ljusen är batteridrivna fast jag håller ändå dem under uppsikt när de är tända och jag släcker alltid alltihop när jag går till sängs.) Vänligen ignorera tv:n som är aningen malplacerad i hörnet, jag ska möblera om i det här rummet när jag har skaffat en soffa men det är inte högsta prioritet för tillfället. Jag är trots allt ingen soffpotatis, haha. Faktum är att jag tittar på tv väldigt sällan nuförtiden så kanske jag slänger ut hela apparaten och nöjer mig med min MacBook och iPad, som jag ändå använder för både arbete och förströelse samt att jag följer endast ett fåtal tv-serier, och filmer har jag nästan aldrig ro att se i ett svep (fast jag skulle inte säga nej till en hemmabio om det fanns tillräckligt med plats för en sådan).

The reading corner.

Läshörnan.

I am so glad that Dad had saved this old barrel, it fits in perfectly and serves as a storage piece too! I also dug out the wood-holder from the basement storage. We had the wood-holder at our summer cottage in my childhood, but now it serves as a magazine holder. Hopefully there will be firewood in it again someday…

Jag är så glad att pappa hade sparat den här gamla tunnan, den passar in perfekt och fungerar även som en förvaringsmöbel! Jag grävde också fram vedbäraren ur källarförrådet. Vi hade vedbäraren vid vår sommarstuga i min barndom men numera fungerar den som tidningsställ. Förhoppningsvis kommer det att bäras ved i den igen en vacker dag…

Golden light is just right in autumn.

Gyllene ljussken förgyller höstkvällarna.

A mix of decorative things. (I do not dare to light the candelabra, unless I manage to get hold of battery-powered long and narrow candles.)

En blandning av dekorativa grejer. (Jag vågar inte tända kandelabern, såvida jag inte lyckas få tag på avlånga batteridrivna ljus.)

My current tiny home office (well, without the usual pile of paper, open books, photo and computer equipment and other non-photogenic stuff, that is). Modern office furniture does not enter my home, I prefer the contrast between old-looking wooden furniture and modern technology devices. In addition, this old table and chair happen to suit me perfectly, petite as I am.

Mitt nuvarande lilla hemmakontor (minus den alldagliga pappershögen, uppslagna böcker, foto- och datortillbehör samt övrigt icke-fotogeniskt material). Moderna kontorsmöbler kommer under inga omständigheter över tröskeln, jag föredrar kontrasten mellan trämöbler i gammaldags stil och moderna teknologiska mackapärer. Dessutom råkar bordet och stolen passa mig perfekt, petite som jag är.

I also have an extra room in form of the small glazed-in balcony, which I have decorated in a Mediterranean style, and with some kitschy but cute stuff, of course!

Jag har även ett extrarum i form av den lilla inglasade balkongen, som jag har inrett i medelhavsstil samt med några kitschiga men urgulliga detaljer, förstås!

The kitchenette, which is literally the heart of the home because it is placed in the centre of the apartment, thus the window faces the balcony.

Kokvrån, som bokstavligen utgör hemmets hjärta eftersom den är placerad i mitten av bostaden, fönstret vetter alltså mot balkongen.

A few autumn decorations in the small hall (no, that is not the same stool that I painted this summer, this one is smaller and painted in grey)…

Några höstdekorationer i den lilla hallen (nej, det där är inte pallen som jag målade i somras, denna är mindre och målad i grått)…

…as well as in the bathroom.

…liksom i badrummet.

 


There we have it, that was all the glimpses of my autumn home décor. As you may have noted, I have a clear opinion about home decorating and what I like and do not like in this regard, but otherwise I am a nice person! Of course, this is not the home of my dreams but it will have to do for now, at least until I am, hopefully, less unsure and ambivalent about the future regarding my professional career and life in general.

So long folks!

 

Det var det, fler glimtar än så blir det inte av höstinredningen. Som ni kanske har noterat har jag en klar åsikt i fråga om heminredning och vad jag gillar respektive inte gillar i det avseendet, men annars är jag en trevlig person! Givetvis är detta inte mitt drömhem men det får lov att duga tillsvidare, åtminstone tills jag är, förhoppningsvis, mindre osäker på och ambivalent kring framtiden vad beträffar yrkeskarriären och livet i allmänhet.

Ha det bra gott folk!

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.